Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 10:

קונטרס "כתבי קודש". סלונים. ווינדסהיים, תש"ח.

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

קונטרס כתבי קודש, מהצדיקים לשושלת סלונים. ווינדסהיים, (גרמניה) תש"ח(1948). "יוצא לאור ע"י חסידי סלונים גרמניה תש"ח בדפוס ר' סענדר דייטש ווינדסהיים". 54 עמ'. בעותק שלפנינו בסוף הקו' נוסף דף של הנצחה על האדמו"ר מהרשד"י הי"ד ושל חסידים שנהרגו על קידוש ה' בשואה.


"קונטרס כתבי קודש" – חסידות סלונים – נדפס תוך כדי הגעת הבשורה האיומה על רצח האדמו"ר! עם מכתבי חיזוק בעקבות השבר – גרמניה תש"ח.
"מכתבי קודש מרבותינו הקדושים מסלונים". יצא לאור מיד אחרי השואה בשנת תש"ה, ולפנינו מהדורה שניה, שונה מקודמתה באופן משמעותי. הספר נדפס ע"י חסידי סלונים, אשר רק במהלך הדפסת הספר שלפנינו נודע להם הבשורה האיומה על הירצחו של האדמו"ר, דבר הבא לידי ביטוי בכך שבתחילת הספר הוא מכונה "שליט"א" ובעמודים האחרונים הוא נזכר בתואר "הי"ד"!

בעמ' 2 מובא מכתב של "רבינו אדמו"ר שליט"א מברנוביץ שנתקבל לארה"ק ערב פסח תש"א בעת החל החושך לכסות ארץ ומאז נסתם כל חזון, ד' יזכנו ויבשרנו מהרה בשורות טובות מאתו ומכל בית ישראל" – רמז לכך שעדיין לא נודע מה עלה בגורלו. למעשה הוא נהרג על קידוש ה' ביום ו' בחשוון תש"ד, וכבר לא היה בחיים בעת שנדפס מכתב זה, שבו כתב: "אפשר טעיתי מה שנשארתי בפה אבל מה אעשה כי טפלי תליי בי וד"ל. והרחום ירחם ויראה בצרי עמו... ונתונים למדרס בפה ובפולין...".
בתוך הספר נדפס מדור שלישי: "מכתבי רבינו עטרת ראשנו כ"ק מוהרשד"י שליט"א (זצוק"ל הי"ד) (הי"ת יזכנו לשמוע משלומו ולראות בטובתו בב"א)".
בסוף הספר נדפסו "החלטות הכינוס הכללי", הפותחות: "לאור האש הגדולה שהבעיר ד' בחמתו בכרם בית ישראל... ובתוכם גולת אריאל הדבקים באילני רברבי רבותינו הקדושים מלעכוויץ, קאברין וסלאנים זי"ע". כן נדפס מכתב פומבי מאת ראשי החסידות ובראש החותמים האדמורי"ם ה'ברכת אברהם' וחתנו ה'נתיבות שלום' זצ"ל. הכינוס התקיים באייר תש"ה.
לאחר מכן נדפס "מכתב חוזר" מאת ועד חסידי סלונים בארץ, תחת הכותרת: "עם ה' חזקו ונתחזקה", מתאריך סיוון תש"ה. מכתב זה צורף לספר במהלך ההדפסה, עם הגעת הבשורה הנוראה על הירצחו של האדמו"ר! המכתב רווי מרירות וכאב עצומים, ועם זאת ניסיון לחזק את החסידים השבורים. לאחריו נדפס מכתב חיזוק נוסף מרבי מרדכי חיים מסלונים ורבי ישראל זלמן הלוי שלובסקי, מזקני החסידים בפולין ובארץ ישראל.

מצב מצוין.