Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 11:

" תיקונים בכי"ק של המחבר". שומר אמונים". להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל עם "תיקונים בכתי"ק". "מהדורה ראשונה". ירושלים תש"ב.

Sold for: $150
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "שומר אמונים". התחזקות בעבודת השי"ת להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. "מהדורה ראשונה". נדפס ע"י המחבר ירושלים, תש"ב(1942). [תש"ג]. דפוס בית היתומים דיסקין. עם תיקונים על הגליון בכתי"ק המחבר. חלק א' וב' עם 2 שערים וקונטרס "אהבת הבורא". [1], ז, [1], י-לז, קכה; יא, [6]; [1], נה, לד; [1], מד, [4] דף. 8°. ‬


בתוך הספר תיקוני המחבר בכי"ק

כריכה מקורית. ללא גב הכריכה. כריכה קדמית מנותקת. נייר יבש. מצב מצוין.

הרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. תרנ"ד – תש"ז, בצעירותו למד בישיבות במונקאטש ווייצען, ושהה בחצרות אדמו"רים, בהם הרב צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב, הרב יהוסף רוטנברג מקאסאני, הרב יהושע העשיל פריד מקאפיש והרב ישכר דב רוקח מבעלז. תקופה קצרה שהה גם אצל הרב ישראל הגר מויז'ניץ, ועל תקופה זו כתב: "דעו בני חביביי כי אני נתגדלתי בלי גידול של אב ואם, ובלי גידול של אב ומורה דרך בנערותי, וגם אחר כך לא מצאתי את שאהבה נפשי ללמדני דרך השם כאות נפשי, ואם הייתי מוצא חברייא של עובדי השם בימי בחרותי הייתי נוסע אליהם אפילו אלף פרסאות ויותר, ומחמת שלא מצאתי הייתי מוכרח לעסוק זה בעצמי, הגם לי לעצמי לא נצמח מזה טובה לעבודת השם עד עתה". ייסד את חברת "שומרי אמונים". וחבורתו הקדושה בירושלים ממשיכה עד ימינו את דרכו, בחסידויות "תולדות אהרן", "שומרי אמונים" ו"תולדות אברהם יצחק". ספריו הרבים "טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים", "מבקש אמונה" ועוד. יצאו במהדורות רבות. עבד את ה' במסירות נפש כל חייו בתעניות וביסורים. רבים הם סיפורי מופת אודותיו.