Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 15:

ספר סגולה. "קהלת דוד". חסידות. מהרה"ק רבי דוד מטולנא זצ"ל. "מהדורה ראשונה בחיי המחבר". לובלין תרמ"ב. חותמות ביהכ"נ ...

Sold for: $200
Start price:
$ 180
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר סגולה. "קהלת דוד". חסידות. מהרה"ק רבי דוד מטולנא זצ"ל. "מהדורה ראשונה בחיי המחבר". לובלין תרמ"ב. חותמות ביהכ"נ אשכנזי באיזמיר!!.

ספר "קהלת דוד",  מהרה"ק רבי דוד מטולנא זצ"ל. "מהדורה ראשונה". נדפס בתחילת שנת תרמ"ב ע"י המחבר הרה"ק זצ"ל והאדמו"ר נפטר בי' אייר בשנה זו. 2 שערים שניהם בדיו שחור. לובלין, תרמ"ב[1882]. בדפוס ר' יעקב הערשענהארן ור' משה שניידמעסיר. פו דף.

"ספר סגולה". עם הקדמה מיוחדת ממנו הסבר על שם הספר, ששם הספר גם על שם בנו מרדכי שנפטר, "כי מרדכי רומז ג"כ על רזא דשבת "דאיהו שלום כמאמר הכתוב ודובר שלום לכל זרעו וכו' שיתקיים בנו "ודובר שלום לכל זרעו".

חותמת בית הכנסת של עדת "אשכנזים" "באיזמיר"!!!, רישום בעלות יצחק ראחחוניע? ...היושב באיזמיר.
חותמת: הרה"ג רבי שלמה זלמן פרידמן אב"ד ראחוב.

כריכה ישנה פשוטה, שער ראשון מנותק, מעט קרעים בשולי הדפים, מעט כתמים, באופן כללי מצב טוב מאוד.

הרב מראחוב – שווייץ: נולד בשנת תר"ן לאביו בעל הליקוטי מהרי"ח. אחר חתונתו התיישב בטארנא, עם פטירת אביו בהיותו רק בגיל ל"ב עלה על כס הרבנות העיר ראחוב עד שנות הזעם. אחרי תום המלחמה עבר לגור לעיר סאטמאר ופעל שם הרבה בעד תקנת עגונות בביד"צ עם הרמ"א פריינד לימים גאב"ד ירושלים ור' אברהם צבי ווייס לימים גאב"ד נוה אחיעזר. בשנת תש"ט היגר לשוויץ והתיישב בעיר לוגאנו עד זקנה ושיבה בשנת תשל"ח כשעלה לארץ לגור עם יו"ח, עד פטירתו בתש"ם.

הרה"ק רבי דוד טברסקי זצ"ל (תקס"ח, 1808 - י' באייר תרמ"ב, 1882) היה בנו השישי של רבי מרדכי מצ'רנוביל, ומקים חסידות טולנה. ומגדולי הצדיקים בדורו ורבים הסתופפו בצילו. חתן של רבי ישראל אברהם מטשרני-אוסטרהא בנו של רבי זושא מאניפולי וחתנו וממלא מקומו של רבי זאב וולף מצ'רני-אוסטראה. תקופה לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז, החל לכהן באדמו"רות בווסילקיוב הסמוכה לקייב. שמו התפרסם באזור וחסידים רבים נסעו לחצרו. בשנת תרי"ב עבר לטאלנה שבדרום אוקראינה. לאחר מעברו לטולנה גדלה חצרו ואלפי חסידים נסעו אליו. רבי דוד נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה ולחזק את היהודים. בין מסעותיו נסע גם פעמיים לאודסה שהייתה עיר של משכילים. במסורת חסידי טולנה מסופר שבנסיעותיו אלו משכילים רבים הפכו למאמינים ואדוקים. בשנת תרל"ח (1878) עבר לגליציה והתגורר בברודי, לאחר שנה וחצי, גברו עליו לחצי החסידים והוא חזר לאוקראינה. בשנת תרמ"א נחלש רבי דוד, עקב זקנותו ועקב הפוגרומים באוקראינה. נסתלק י' אייר תרמ"ב.