Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 40:

מקבץ ספרי קבלה וחסידות.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $120
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

1.ספר "תהלים" עם פירושים "עץ הדעת טוב" מהמקובל האלוקי גדול תלמידי האר"י הקדוש רבי חיים וויטאל ופירוש "שפת אמת" מהאדמו"ר הקדוש רבי יהודא אריה ליב מגור. פיעטרקוב, תרפ"ו[1926] בדפוס חנוך העניך פאלמאן, 2, קמ"ב ד';
כריכה מקורית מצב טוב.

רבי חיים וויטאל נולד בצפת בראש חודש חשון שנת ש"ג (ש"ג - ש"פ) (1543), אביו רבי יוסף היה סופר סת"ם ומפורסם בצדקותו. תלמידו של רבי משה אלשיך בנגלה, ובקבלה של גדול המקובלים רבי משה קורדובירו. כאשר האר"י ז"ל ממצרים לארץ ישראל בשנת ש"ל, התקרב אליו רבי חיים והיה לתלמידו המובהק בקבלה, רבי חיים נתפרסם בארץ וחוצה לה כאחר המקובלים הגדולים, כשנסתלק האריז"ל בשנת של"ב, נחשב רבי חיים לממלא מקומו ויורשו הרוחני שכן מכל תלמידיו היה הוא היחידי שהאר"י ז"ל הרשה לו לכתוב את תורתו.

2. ספר "מנות הלוי" פירוש על מגילת אסתר עם פסוקי המגילה, מ רבי שלמה הלוי אלקבץ. לעמברג, תרע"א[1911], בדפוס שלום צווערלינג, 8, רכ"ד ד';
בדף 2 ע"ב רשימת חותמים מאדמור"י רוז'ין וויזניץ.
כריכה מקורית, רובו על נייר לבן, כתמים, הספר מתפרק, באופן כללי מצב מצוין.

3. ספר "בירורי המדות" משמן זית זך של זוהר הקדוש, מדות טובות הנהגות והלכות ע"פ קבלה מרבי אהרן שלמה מהריל. "מהדורה יחידה" ירושלם, תרפ"ג[1923], בדפוס האחים רוהלד, פ"ו ע'; שער מעטפת על הכריכה.
כריכה מקורית מצב טוב מאוד.

הגאון הצדיק המקובל הליטאי-ירושלמי רבי אהרן שלמה מהריל, נולד בזאגר שבליטא. תלמיד חבר של המקובל הידוע בעל ה"לשם". עלה לירושלים בשנת תרס"ט, ונודע כאחד מזקני המקובלים הגדולים בירושלים ומראשי ישיבת "שער השמים". בעל מחבר ספרי "טועמיה חיים זכו" ג' חלקים (ביאור על ספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל) "בירורי המדות" ועוד ספרים. נפטר בירושלים כ"ג חשון תרצ"ט.catalog
  Previous item
Next item