Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 36:

העותק של רבי דוד היילפרין זצ"ל מדאבשיץ. "אגרא דכלה". חסידות. לרבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל. פערמישלא תר"ע. "מהדורה שניה".

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $90
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "אגרא דכלה". חסידות. מהרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל. פערמישלא, תר"ע(1910). יו"ל ע"י אמקרויט עט פריינד. חסר שם מדפיס - ‬‫ נסדר בדפוס נתן נטע קראנענבערג, בילגורייא).


"מהדורה שניה" עם הוספות רבות. ח"א, בראשית. קסא, 3 ד'. ח"ב. שמות, ויקרא, במדבר, דברים. קח ד'. לכל חלק שער נפרד.‬‬‬‬‬‬‬‬‬


בסוף ח"א הסכמות ממהדורה ראשונה: רבי יוסף שאול הלוי נאטינזאהן והאדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז, הכותב בין הדברים על הספר: "נודע ומפורסם בכל העולם גדולתו וקדושתו של הרב הגאון המחבר, ועל מי לא יהל אורהו בחיבוריו הקדושים אשר יצאו לאור כבר ומלאו פני תבל... ורבים ילכו לאורם, אך למען כבוד קדושת הגאון המחבר... ומבקש מאחינו בני ישראל להיות נטפלים לעושי מצווה ולקנות הספר הקדוש הזה". בהסכמת הגאון רבי יוסף שאול הלוי נטאנזון אב"ד לבוב הוא כותב: "כי כבר נודע דבריו בין החיים כי דבריו יקרים מאירים ומזהירים בספריו הנפוצים על פני תבל".

דפים אחרונים: שטר קנין הזכות מס' אגרא דכלה, מאמר מס' מעין גנים מהמחבר, דף ההסכמות, דברי המביא לבית הדפוס ודבר אל הקורא מהמו"ל בתוצאה השני.

על שער הספר חלק בראשית חותמת של הג"ר דוד היילפרין אב"ד דאבשיץ. וחתימתו בעיפרון.

כריכה מקורית? מנותקת, נייר יבש טוב, מעט דפים מנותקים, באופן כללי מצב טוב מאוד.

הרה"ק המחבר זצ"ל, מגדולי החסידות, תלמידם של החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ, רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשל מאפטא בעל "אוהב ישראל". רב ואב"ד בקהילות רבות ומייסד שושלת חסידות דינוב. התפרסם במיוחד בספרו הקדוש והנורא "בני יששכר".

הגאון רבי דוד האלפרין זצ"ל. מגדולי היחס. מצאצאי ה'דברי חיים' מצאנז. היה בנו של הרה"צ רבי מתתי' חיים זצ"ל אב"ד דאבשיץ, נכדו של הרה"ק רבי משולם שרגא פייבוש אדמו"ר מברעזאן בעמח"ס שפת אמת עה"ת, ולמעלה בקודש נין ונכד של הרה"ק רבי נפתלי הירץ היילפרין אבד"ק ואדמו"ר ברעזאן. רבי נפתלי הירץ הנ"ל היה מבני חבורתו של החוזה מלובלין. היה חתנו של הגאון הנודע רבי שמואל ענגיל. נציין שהג"ר דוד לא נתכהן מעולם ברבנות דאבשיץ, עם שנקרא כן בדרך כבוד אחר פטירת אביו (תושבי העיירה חפצו בו, אך הוא השיב פניהם ריקם, בהיותו בעל פרנסה כדלהלן). הר"ר דוד שימש רוב ימיו במשרת משגיח תמידי במפעל ייצור שומן כשר, אליה נסע במוצש"ק וחזר בעש"ק. נפטר בשואה. בנו הגה"צ רבי אלחנן האלפרין מגולדס-גרין – לונדון.


catalog
  Previous item
Next item