Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 24:

"מהדורה יחידה". ספר "תוספות חיים". מרבי חיים יוסף ברוקשטיין מפיסטין. סט שלם. טשרנוביץ-למברג. תרכ"א-כ"ג[1861-63]

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "תוספות חיים" על התורה ודרושים, מרבי חיים יוסף ברוקשטיין מפיסטין. "מהדורה יחידה". ‫ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
חלק א': בראשית, טשערנאוויץ, תרכ"א[1861], בדפוס Johann Eckhardt, 2, לו ד'; דף לה,ב-לו,א: הספד על ... ר’ שמעון [הכהן שאטטען] ונשתנה מ"ח [מחמת חולי] לשם ר’ אברהם זצללה"ה אבד"ק פאטיק במדינת הגר סמוך לק"ק איהעל ובו הוזכר ג"כ על הרב ... מוה’ דוד ארי’ זצ"ל אבד"ק נאניש.
שמות-ויקרא. טשערנאוויץ, תרכ"ב[1862], בדפוס Johann Eckhardt, 2, מ"ב ד';
חלק ב': במדבר-דברים. לעמבערג, תרכ"ג[1862], בדפוס L. Matfes, 2, ט"ז, ט"ז ד'; דף [2]: הספד על ... מו"ה גרשון [אשכנזי] ... אבד"ק קאלימייע. "בעותק שלפנינו דף זה "נכרך אחרי" דף ההסכמות לשמות וויקרא".
חלק הדרושים על המועדים וברית שלום ופדיון הבנים וסיום מסכת והתקרבית[!] הצדיקים. 1, כ"ב ד';
הסכמות : ח"א, ר’ יצחק שמשון הורוויץ מייזליש, ר’ גרשון אשכנזי, קאלימיא. ר’ יוסף באב"ד, טארנאפאל,‫ ר’ מנחם א"ש, ר’ ירמי’ [לעוו], ר’ אשר אנטשיל [יונגרייז], ר’ חיים יוסף [גאטליב], ר’ צבי הירש מליסקא, ר’ מאיר פעריל[ס], קראלע, ר’ שמואל שמעלקי [קליין],‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
הסכמות: ח"ב: ר’ יוסף שאול הלוי נאטהנזאהן, ר’ יצחק יהודה יחיאל ספרין, מקמארנא, ר’ משה תאומים, הארידענקא,
סטפנסקי לחסידות 608/9, בעותק זה המספור שונה מרשימת סטפנסקי לחסידות.
כל החלקים כרוכים יחד.

כריכה ישנה פשוטה, נזקי רטיבות לכריכה. רובו על נייר לבן טוב, נזקי עש מרובים בדפים ראשונים של ח"א ומעט נקבי עש בשאר הספר, כתמים ומעט כתמי רטיבות, בחלק מהספר הכותרות העליונות נחתכו, ריח של רטיבות מהספר, באופן כללי מצב מצוין.

הרב המחבר רבי חיים יוסף ברוקשטיין מפיסטין זצ"ל. חתן רבי אליעזר חיות בן ה"זרע יצחק". גדל אצל הסבא משפולי. זכה להסתופף בצל של למעלה ממאה צדיקים מפורסמים. תלמידם של גדולי החסידות רבי אהרן מטיטיוב, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, בעל התניא, רבי מנחם מנדל מקוסוב ובנו רבי חיים. כיהן כרב בפיסטין וקליינוורדין. בניו: רבי ישראל נתן אלתר, רבי פנחס. חתנו רבי חיים יוסף גוטליב מסטרופקוב.
וזה מה שכתב בספרו מה ששמע מצדיקי החסידות מכלי ראשון: מה ששמעתי מפיו הקדוש של הצדיק הקדוש מו"ה ליב המכונה בשם 'זיידא' זצוקללה"ה כאשר פעם אחת הייתי לבדי עמו בבית, ואמר לי בזה הלשון: שמע דברי שאני אומר אשר איש הישראלי צריך להיות מקודם 'סור מרע' ואחר כך 'ועשה טוב', וכל אשר מרגיש בנפשו כמה הוא 'סור מרע' כך יכניס עצמו ב'עשה טוב' ולא יותר כדי שלא יהיה ח"ו זורע אל הקוצים. וכאשר באתי לעמוד לשרת בקודש לפני ולפנים אדמו"ר הצדיק מה"ו שניאור זלמן זצוקללה"ה נבג"מ ונימיתי לו הדברים הללו, אמר לי בזה הלשון: זהו דעת בית שמאי שהוא שם אורחותיו בחינת דין וצמצום, אבל הלל מדה אחרת היתה לו כי נר אחד דוחה חושך הרבה.


catalog
  Previous item
Next item