Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 18:

"מהדורה ראשונה", נדיר מאוד. "דודאים בשדה". לעמבערג. תרי"ט[1859]. עותק חסר.

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "דודאים בשדה" על התורה, מועדים וכמה ליקוטים ודרושים, בדרך החסידות, מרבי ראובן הלוי הורוויץ, אב"ד דק"ק דזארנאווצא. "מהדורה ראשונה". למברג, תרי"ט [1859], בדפוס אברהם יוסף מדפיס, "במקור" 2, קמ"ד ד';. העותק שלפנינו מתחיל בדף ה', חסר 2, 4 דף ראשונים. הסכמת ה'דברי חיים' מצאנז.

המחבר היה מתלמידי ה"חוזה מלובלין", רבי אלימלך מליז'נסק (בעל "נועם אלימלך") ורבי שמואל שמלקע מניקלשבורג, כולם מענקי החסידות. היה רב בגוטמן שבגרמניה אבל עזב עם בוא ההשכלה. לאחר מכן רב בנאופילה ובעיר הנ"ל. נתמנמה לאדמו"ר משנת תקע"ה. היה חתנו של רבי ישכר בער בארון – פינקלר, ה"סבא קדישא" מרדושיץ.
סטפנסקי לחסידות מס' 131

כריכת עור מקורית, חיפוי העור מנותק מהכריכה האחורית בחלקו, נייר לבן טוב, דף ה' מנותק כמעט לגמרי, מעט נקבי עש בסוף הספר בשוליים הפנימיים, באופן כללי מצב טוב מאוד.