Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 48:

2 ספרי הגאון רבי פנחס הלוי הורוביץ בעל ההפלאה, "מהדורות ראשונות": "נתיבות לשבת". על שו"ע אבן העזר. כרוך עמו שו"ת ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $140
Start price:
$ 120
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

2 ספרי הגאון רבי פנחס הלוי הורוביץ בעל ההפלאה, "מהדורות ראשונות": "נתיבות לשבת". על שו"ע אבן העזר. כרוך עמו שו"ת "גבעת פנחס". לעמבערג תקצ"ז. חתימות רבי אלישע סגל לאנדא אב"ד קראס.

1. ספר "נתיבות לשבת", חידושי תורה על שו"ע אבן העזר עד סימן כ"ג. מהרה"ק רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל ההפלאה.


"מהדורה ראשונה". לעמבערג, תקצ"ח[1838], בדפוס ר' יהודה ליב באלבאן, 2, מ"ח ד'; הסכמות מרן החת"ס והישועות יעקב.

סטפנסקי לחסידות 398.

חתימות בעלות: הרה"ג רבי אלישע סגל לאנדא מקארטשין אב"ד קראס.

מעט בלאי בשולים עליונים, ברובו נייר לבן ומשובח, מעט כתמים, באופן כללי מצב טוב מאוד.

2. כרוך איתו שו"ת "גבעת פנחס", מהרה"ק רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל ההפלאה. "מהדורה ראשונה". לעמבערג, תקצ"ח[1838], בדפוס ר' יהודה ליב באלבאן, 1, מ"ז ד';
סטפנסקי לחסידות 109.

חתימות בעלות: הרה"ג רבי אלישע לאנדא אב"ד קראס.

נייר לבן ומשובח, כתמי רטיבות בפינה השמאלית העליונה, מעט נזקי עש בשוליים הפנימיים למטה בכמה דפים פגיעות בטקסט, באופן כללי מצב טוב- טוב מאוד. כריכה ישנה מנותקת.

 [מעטים הפרטים על רבי אלישע לנדא: ממשפחת אחי הגאון הנוב"י, נסתלק בשנת תרל"ח ונקבר בקראקא]. וכה נכתב בכתב עת מאותה תקופה 'עברי" אנכי', מתאריך כג ביולי שנת 1887 שהוא כב תמוז תרל"ח) עמוד 5 (שכותב מ"מ קראגען, בזה הלשון: קראקא, הרב מו"ה אלישע לנדא, אב"ד דק"ק קראס בגאליציען, אשר בא לעירנו לפני איזה שבועות לבקש מזור ותרופה למחלתו, נפל פה שדוד לפני המות, וגוע ונאסף אל עמיו, בשנת ארבעים ושנים לימי חייו. כמעט עשתה לה השמועה הזאת כנפים, נקבצו ובאו כל בני עירנו מכל עבר ופינה, ללוותו, ולגמול אתו החסד האחרון, ונשאוהו על שכמם, עד בואם על יד בית הכנסת הרמ"א זצ"ל, שמה העמידו את מיטתו והספידו הרב מה"ר צבי הירש הכהן ראפאפארט ני'. ואחרי כן הובילוהו לבית מועד לכל חי ]- לבית החיים החדש, וגם שמה נשא עליו מספד מר, מורי ורבי הרב מה"ר חיים נתן "דעמביצער ני'. וכן הובא למנוחתו בכבוד גדול, תנצב"ה). ---- במכתב מהגאון רבי יוסף שאול נתנזון לזקיננו הגאון רבי אלישע לנדא ז"ל נאמר נכד ר' זאב לנדא אחי אבי הנודע ביהודה. יוצא שלא היה נכדו של הנודע ביהודה, אלא של דודו.

הגאון רבי פנחס הלוי הורוויץ זצ"ל. (ת”צ-תקס”ה 1730-1805) היה מבכירי תלמידיו של המגיד ממעזריטש. כיהן כרב בקהילות שונות כולל ויטקווא ולכוביץ, וכהונתו המפורסמת ביותר הייתה בעיר פרנקפורט דמיין. נודע כרב ופוסק גדול ונקרא “בעל ההפלאה” על שם ספרו על מסכת כתובות. תלמידו המפורסם ביותר היה מרן החתם סופר שכתב הקדמה חמה לספרו.


catalog
  Previous item
Next item