Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 14:

"ראשי בשמים". חסידות. מהג"ר ישעיה מושקאט. ווארשא תרל"ח. "מהדורה ראשונה".

Sold for: $100
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "ראשי בשמים", מרבי ישעי' מושקאט זצ"ל רב בפראגא.


"מהדורה ראשונה". ווארשא, תרל"ח(1878). בדפוס ר' נתן שריפטיגיסער. 1, קי"ז ד'; מס' הדפים בספר משובש. 2 שערים.


הסכמת הצדיקים הק' רבי אלימלך מגראדזיסק, רבי יעקב דוד מאמשינאוו, ורבי יעקב צבי מפאריסאוו, והגאון מקוטנא זצ"ל בהפלגת דברים אודות המחבר: "הגאון הצדיק המפורסם כקש"ת.. הגאון הקדוש... דבריו הקדושים הם באמת מתוקים ונחמדים... להסכים על דבריו הקדושים הוא אך למותר כי המפורסם אין צריך ראיה..

סטפנסקי לחסידות מס' 529


כריכה ישנה פשוטה. נייר מעט יבש אבל טוב. מצב מצוין.

הגאון הצדיק רבי ישעי'ה מושקאט זצ"ל היה חתנו של הרה"ק רבי יצחק מראדוויל בנו של המגיד מזלוטשוב זי"ע. נתגדל אצל המגיד מקוז'ניץ זי"ע והיה מגדולי תלמידיו. גדולי הצדיקים בפולין היו ידידיו ורעיו כהרה"ק החידושי הרי"ם מגור, רבי יצחק מווארקא, והרה"ק רבי חמ"י ממוגליניצא זי"ע. נחשב מאד בין הצדיקים הק'. ומגדולי הרבנים בפראגא סמוך לווארשא. נסתלק זקן ושבע ימים ה' אדר תרכ"ח ומנו"כ בווארשא באוהל מיוחד. הרבה לחדש חד"ת וחסידות, ואף רשמם עלי גליון, ובחלקם נאבדו בעתות הזמן. מח"ס ''עצי בשמים', על משניות וסוגיות הש"ס. "הרי בשמים", פי' על סידור תפילות לכל השנה. וכמו"כ רשם את ד"ת וחסידות של חותנו הרה"ק מראדויל 'אור יצחק' והוסיף לה הקדמה -[יצא לאור בא"י לאחר השואה]. בספריה הלאומית ישנו כת"י ממנו פסקים בהלכה 32 דף.
כריכה ישנה, שיקום בשולי השער הפנימיים כולל פגיעה במסגרת השער.