Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 38:

קרעסטיר חתימת גבאי האדמורי"ם מקרעסטיר על ספרו "לחם אבירים". על התורה מרבי אלימלך פישמאן הי"ד "גבאי הצדיקים" לבית ...

Sold for: $60
Start price:
$ 60
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

קרעסטיר חתימת גבאי האדמורי"ם מקרעסטיר על ספרו "לחם אבירים". על התורה מרבי אלימלך פישמאן הי"ד "גבאי הצדיקים" לבית קערסטיר. סאטמר תש"ב. "מהדורה ראשונה". שואה.

ספר "לחם אבירים". פרפראות על התורה. מהגבאי רבי אלימלך פישמאן הי"ד נאמן ביתם של האדמורי"ם לבית קרעסטיר. נדפס בפרוס השואה סאטמר, תש"ב(1942). בדפוס מ"ל הירש. [4], קכ דף. הסכמות מגדולי וצדיקי הדור בהונגריה בעיצומם של מלחמת העולם השניה כהרה"ק מסיגעט, ומסלאטפינא ומקערסטיר ועוד. כמו"כ נתנו דמי קדימה הרה"ק רבי יואל מסאטמר ורבי שמעון סופר מערלוי הי"ד.


מאחורי השער "חתימת" המחבר רבי אלימלך פישמאן הי"ד גבאי האדמורי"ם לבית קרעסטיר"""

ספר "נדיר" לא הופיע במכירות פוביות באינטרנט.

כריכה מקורית, דף אחרון מנותק מגוף הספר ומחובר לכריכה אחורית, באופן כללי מצב מצוין.רבי אלימלך פישמאן הי"ד. ב"ר ישראל. חיבר ספר "לחם אבירים" על התורה, אשר נדפס בשנת תש"ב, וזכה להסכמות חמות מגדולי רבני הונגריה. היה תלמיד חבר של האדמו"ר רבי יואליש מסאטמר ואחר כך זכה לשמשו. משעמד הרבי מסאטמר על גדולתו בתורה, שלחו לשמש את האדמו"ר המפורסם רבי ישעי' מקערסטיר זצ"ל. לאחר פטירת רבו שימש את בנו רבי אברהם מקערסטיר ואף את נכדו רבי יוסף מאיר רובין מקערסטיר הי"ד. רבי אלימלך נספה בשואה בליל שבועות בשנת תש"ד עם זוג', וכן כמה מילדיו ונכדיו. ה' יקום דמם.