Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 21:

שער מזויף. "ערבי נחל". חסידות. רק חלק ויקרא. לרבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סורקה, צפת. (אמשטרדם תקמ"ג) – [קרוטושין תר"י].

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "ערבי נחל". חסידות. רק על חלק ויקרא בלבד. להרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ זצ"ל בעל ה"לבושי שרד" מעיה"ק צפת. "שער מזויף". על השער נדפס – "באותיות אמשטרדם בשנת תקמ"ג לפ"ק". אך הספר נדפס בקורוטשין, תר"י(1850).
חלק ויקרא בלבד שנשלף מתוך הספר. [1], צט – קלז דף.

ללא כריכה. כתמי מים, מעט מאוד נקבי עש בשוליים הפנימיים. מצב טוב-טוב מאוד. כתיבה בעיפרון בין השורות.

הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע. היה מגדולי הרבנים והצדיקים בדורו. כיהן ברבנות בקהילות שונות בגאליציה, לאחמ"כ עבר לבסרביה וכיהן כרבה של סורקה, פתח בה ישיבה והרביץ תורה לתלמידים, ועל שמה התפרסם. הסתופף בצל חבורת תלמידי רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ואצל רבי זאב וולף מטשרנאסטאה. רבו המובהק הוא רבי משולם פייבוש הלר מז'אבריז, בעל ס' "יושר דברי אמת". לבד מרבותיו אף בא בדברים עם גדולי החסידות רבי יעקב שמשון משיפיטובקה, רבי ברוך ממז'יבוז', רבי לוי יצחק מברדיטשב, רבי אברהם יהושע השל מאפטא, רבי אריה ליב מוולטשיסק ורבי חיים מצ'רנוביץ, שהעריכוהו והסכימו על ספריו. עלה לארץ ישראל בשנת תקס"ח והתיישב בעיר צפת והשיל מעליו את אדרת הרבנות והשררה, נפטר בשנת תקע"ד, חיבר ספרים בהלכה, דרוש וחסידות שזכו לפרסום. בהם 'לבושי שרד' על השו"ע -הספר נתקבל בקרב גדולי ההוראה, עד שהיו רבים שנמנעו להסמיך להוראה תלמידים שלא היו בקיאים גם בספר 'לבושי שרד'. וספרנו 'ערבי נחל' עה"ת, הספר מושתת על יסודות החסידות שחידש הבעש"ט הק' זי"ע שדבריו ודברי תלמידיו מצוטטים בספר רבות. הספר בנוי בדרושים ארוכים על סדר פרשיות התורה. מבנה הדרושים כמעט אחיד. בפתיחה מוצגים קושיות בהבנת המקראות, לאחריהם באים הקדמות המיוסדות על יסודי פנימיות התורה מתורת החסידות שלובים באמרי חז"ל ומדרשים, בהמשך מובאים דברי מוסר רשפי אש המעוררים כל לב, ולאחר הצעת ההקדמות והלקחים, מיושבים על פי הם כל הקושיות שהובאו בפתיחה.