Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 27:

נדיר. מהדורה חסידית. הובא לדפוס ע"י האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא. פרסום ראשון של מכתב הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב. ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 70
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

נדיר. מהדורה חסידית. הובא לדפוס ע"י האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא. פרסום ראשון של מכתב הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב. ספר "פתח עינים" על מסכת אבות מהחיד"א. כרך ספרים.
כרך ספרים:
1.ספר "פתח עינים" על מסכת אבות מרבי חיים יוסף דוד אזולאי החיד"א. פירוש על מסכת אבות עם המשניות. נדפס פעם ראשונה בתוך ספר שמחת הרגל. פעם ראשונה שנדפס כספר בפני עצמו. מונקאטש, תרל"ד[1874], בדפוס פנחס בלייער, כ"ח ד';
בשער הספר: הספר הזה כבר נדפס פ"א ע"י המחבר וכו' נתן הרה"צ מ' "צבי הירש מליסקא להדפיסו, ונדפס כעת ""בהשגחתו"" כעת רק על מסכת אבות.
כולל בסופו כתבי קודש אזהרות והנהגות טובות מהרבי רבי אלימלך מליזענסק.
עמוד אחרון "אגרת קודש הזה מהרה"ק מו"ה מנחם מנדל מרימנוב זי"ע. אשר כתב לקהילת מאדא וכו' ונתן להמדפיס להדפיס וכו' הנה יען כי בס' הזה נשאר מקום חלק שמתי לו פה מקום".
נדיר מאוד לא הופיע במכירות פומביות המופיעות באינטרנט.
סטפנסקי לחסידות מס' 485

נייר יחסית לבן,בדף ז' חור עם פגיעה בטקסט באתיות בודדות, מצב מצוין.

הגאון הקדוש רבי צבי הירש פרידמן – האדמו"ר מליסקא זצ"ל (תקנ"ח-תרל"ד), מגדולי האדמו"רים בהונגריה, מהדור הראשון של תנועת החסידות בהונגריה. מתלמידיו של בעל ה"ישמח משה" ושל האדמו"רים רבי שלום מבעלז, רבי ישראל מרוזין, רבי מאיר מפרמישלן וה"דברי חיים" מצאנז. נודע כפועל ישועות ומכל קצוי הארץ הגיעו להתברך מפיו. מחבר הספרים "אך פרי תבואה", "הישר והטוב" ועוד. תלמידו הגדול הוא רבי ישעיה מקרסטיר, שחותם בכל חתימותיו: "שהיה משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא זי"ע".

כרוך איתו:
2: ספר "עבודת ישראל" מהמגיד מקוזניץ. לעמבערג, תרל"ה[1875], בדפוס יעקב עהערענפריז, פ"ז, 1, ל"ה ד'; הספירה השניה היא עבודת ישראל אבות עם שער נפרד.
קרע עם חסר בטקסט בשער, חלקו על נייר לבן, ברובו נייר יבש טוב, באופן כללי מצב מצוין.

3, ספר "אור החיים" מהחסיד רבי יוסף יעבץ עם פרוש מעיין גנים מהאדמו"ר רבי צבי אלימלך מדינוב ה"בני יששכר". לעמבערג, 1874[תרל"ד], בדפוס יהודה גרשון, כ"ח ד';
נייר יבש טוב, הדבקות בדף אחרון, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד.
שלושת הספרים כרוכים יחד בכריכה ישנה פשוטה.


catalog
  Previous item
Next item