Auction 3
Jan 28, 2019 (Your local time)
Israel
 Ramat Shlomo, Jerusalem
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
The auction has ended

LOT 7:

ספר הפלאה - מקנה מהדורה ראשונה עם הגהות וחתימות מעניינות!

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $150
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

המקנה הפלאה מהדורה ראשונה אופנבך תקס”א 1801
ר’ פנחס הלוי הורוויץ (ת”צ-תקס”ה 1730-1805) היה מבכירי תלמידיו של המגיד ממעזריץ. הוא כיהן כרב בקהילות שונות כולל ויטקווא ולכוביץ, וכהונתו המפורסמת ביותר הייתה בעיר פרנקפורט. נודע כרב ופוסק גדול וסופר רב פעלים שנקרא “בעל ההפלאה” על שם ספרו על מסכת כתובות. תלמידו המפורסם ביותר היה החתם סופר
כרוך עם
מחנה לוי. מהדורה ראשונה אופנבך תקס”א 1801
חידושי תורה על מסכתות שונות בש”ס מאת ר’ צבי הירש הלוי הורוויץ, בן ה”הפלאה”
מספר הגהות ,באחת חתימה "שלום הלוי" חתימוות רבות "הקטן חיים הלוי ,
חתימת יעקב זילבער מקראשנוב ,יעקב יצחק ,
"שמואל נפתלי זלמן פעלד "
סמני עש כריכה חדשה ,מצב בינוני ומטה .

catalog
  Previous item
Next item