Auction 3
Jan 28, 2019 (Your local time)
Israel
 Ramat Shlomo, Jerusalem
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
The auction has ended

LOT 25:

מסלול – המבורג, תקמ"ח – מהדורה ראשונה חתימות והגהות הגאון הגדול רי"ל קארלבורג זצ"ל

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מסלול – המבורג, תקמ"ח – מהדורה ראשונה – חתימה והגהות ידיד החתם סופר ותלמיד הנשר הגדול אדלר זצ"ל בכתב יד הגאון רבי יהודה לייב קארלבורג אב"ד קרפלד ומראשי הלוחמים ברפורמים – תיעוד בכתב יד מפטירתו .
מסלול, ספר בדקדוק לשון הקודש מאת רבי חיים קעסלין. המבורג, תקמ"ח, מהדורה ראשונה.
בעמוד 6 לפני ההקדמה. חתימת יד הגאון רבי "יהודה לייב ק"ב חפ"ק קערפעלד". בפנים הספר הגהות ארוכות על ארבעה עמודים בכתב ידו. בצד הפנימי של הכריכה תיאור בכתב יד מפטירתו וקבורתו של הגאון רבי יהודה לייב קארלבורג.

הגאון רבי יהודה ליב קארלבורג - מגדולי וגאוני אשכנז ומראשי הלוחמים ברפורמים. אב"ד קרפלד. בנעוריו למד אצל הגאון רבי נתן אדלר בפרנקפורט ואצלו רכש את ידיעותיו הגדולות בתורה ואת הנשק למלחמה במהרסי הדת. היה ידידו של החתם סופר, ומוזכר לשבח במכתבי רבי עקיבא איגר. תלמידו הוא, רבי צבי בנימין אוירבך רבה של הלברשטאט בעל נחל אשכול. חיבר "דבר בעתו". "דברי אבל". "אגרת מלחמת חובה". "נפש דוד". "שלש יבבות". נפטר בפרנקפורט תקצ"ז.[8], קכה דף. 18 ס"מ.

מצב טוב-בינוני. מעט דפים מנותקים חלקית. כריכת קרטון עם שדרת עור.catalog
  Previous item
Next item