Auction 3
Jan 28, 2019 (Your local time)
Israel
 Ramat Shlomo, Jerusalem
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
The auction has ended

LOT 36:

פריט מיוחד! הזמנת הרבנית רעכיל הלברשטאם אשת האדמור רבי שלמה הראשון מבאבוב זצ"ל ותשובה בהלכה.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $600
Start price:
$ 400
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

 הזמנה מודפסת מאת הרבנית רעכיל הלברשטאם אשת הרה"ק רבי שלמה הראשון מבאבוב , לנישואי בנה רבי משה, עם בת רבי אברהם מרדכי שליט"א אב"ד מאשציסק בן רבי אריה לייבוש הלוי רוזנפלד, וחתן האדמו"ר רבי יחזקאל משינווא תר"ע [1909]. שנת תר"ע .

מתחת לחתימת הרבנית שני שורות על זה ש"הגה"ק זצוק"ל ימליץ טוב לכל מי שיהיה לה לעזר"בצדו השני תשובה בהלכה מרבני מוזמן או מזמין או טיוטאלא מזוהה בקשר למה שנידון עם רבה של אושפיצין הרב הקדוש רב אלעזר הלוי רוזנפלד חתן הרבי הקדוש ר חיים מצאנז זצוק"ל שאר בשרו של המתחתנים,
 הרב מפטיר בתשובה "לכן כשאני לעצמי הייתי מורה היתר בזו השאלה ומחכה אני לתשובתו " החותם ישעי [או יצחק?] שיקום מקצועי ,כתמים ,מצב טוב.


catalog
  Previous item
Next item