Auction 3
Jan 28, 2019 (Your local time)
Israel
 Ramat Shlomo, Jerusalem
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
The auction has ended

LOT 40:

יחיד במינו !הייתי מרעיש את כל ארץ ישראל !!מכתב ארוך ומעניין מהאדמו"ר הקדוש רבי שלום משאץ והרבנית ובנו לאדמור מטשכויב

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 2,000
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב ארוך [2 עמ', 75 שורות בכת"י], בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי "שלום" מושקוביץ משאץ. בעמוד השלישי: מכתב נוסף בכת"י וחתימתו של בנו הרה"צ רבי ישראל יעקב, ומכתב מהרבנית ליבא חנה. [לונדון, תש"ט 1949]. 

נשלח לחיפה אל גיסו האדמו"ר מטשחויב רבי אברהם אביש קנר. בתוך הדברים הוא מספר על עצמו: "כשנפטר אבי הה"צ... כתבתי שאני מוותר על הכל, ולא תסברו שהייתי עשיר אז, כי פרנסתי היתה מצומצמת מאוד. רק שאיני יכול לסבול הטענות בירושות, והוא בין אחים יפריא, גורם שנאות קנאות ר"ל כל ימי חייהם".
בהמשך המכתב המעניין מסביר האדמו"ר מדוע הוא מעדיף לגור בלונדון: "מה שאתם כותבים, מתי אבוא לאה"ק... תאמין לי כי כאן בגליל זה צפון-לונדון שאנחנו דרים בו, נקל יותר לגדל בנים יראים מתל אביב וחיפה. בכאן ב"ה יש בתולות רבות שאינם רוצות בחתן בלי זקן, רק בזקן ורק בבן תורה...". האדמו"ר ממשיך לדון בדבריו, על רדיפות הממשלה והמשטרה את היהדות החרדית בארץ ישראל: "רואים כוונתם להרוס הדת ר"ל ולרמוס קדושת שבת קודש בראש כל חוצות... איני מבין אתכם האדמו"רים הרבנים... מה אתם שותקים?... אם הייתי אני עתה באה"ק הייתי מרעיש כל א"י.... אדרבה נראה מכם עכ"פ חמימות מעט לא רק ווייסע-בעקישיס [=קפוטות לבנות] - התאספו ועשו מחאות גדולות... בצעקות גדולות... וזה יפעול עליהם, כי יראים הם אם יוודע בעולם מעשיהם, יזיק לגביית ממון...". בתוך הדברים מבקר האדמו"ר בחריפות התנהגות של חרדים "צבועים": "איני יכול לסבול חרדים רק בחיצוניות... התוה"ק רוצה בפנימיות. והבן...".


האדמו"ר הקדוש רבי שלום מושקוביץ משאץ (תרל"ח-תשי"ח), מגזע האדמו"רים הקדושים רבי מיכל מזלוטשוב ורבי מאיר מפרימישלן. מגדולי האדמו"רים בדור שעבר. בקי מופלא בכל חלקי התורה וגדול בהוראה. בצעירותו נסמך ע"י המהרש"ם מברזאן ואף ישב בביתו תשעה חודשים לשימושה של תורה. עובד השם במסירות נפש, קדוש ומקובל, נודע כפועל ישועות בתפילותיו הנוראות, כבן המתחנן אל אביו. תלמיד האדמו"ר משינווא ואדמו"רי בעלזא. כיהן ברבנות שאץ משנת תרס"ג והיה מורו ורבו של רבי מאיר שפירא מלובלין מחולל "הדף היומי". משנת תרפ"ז אדמו"ר בלונדון. חיבר ספרים רבים על הש"ס ועל התורה, בחסידות ועוד. גדולתו וקדושתו נודעו ברחבי תבל והיה נערץ ע"י גדולי האדמו"רים בדורותיו. שקדנותו היתה נדירה, היה עוסק בתורה שעות רבות והיה מפסיק רק לאכילה או לדבר מצוה. יחד עם זאת, ביתו בלונדון היה פתוח לרווחה, ואנשים מכל החוגים והשכבות באו להתברך מפיו לשאול בעצתו ולקבל את פסקיו. בצוואתו הבטיח שיעורר רחמים בשמים על כל מי שיעלה לציונו, ידליק שני נרות לעילוי נשמתו ויקבל על עצמו להתחזק במצווה או בלימוד תורה (על פי בקשתו נדפסה הבטחתו זו באוהל הציון בשלוש שפות: עברית, יידיש ואנגלית).

אגרת אוויר, 3 עמ' כתובים, 20 ס"מ. מצב טוב מאוד! חתימת האדמו"ר באמצע שורה 71 מתוך 75 השורות בכתב-ידו.


catalog
  Previous item
Next item