Auction 3
Jan 28, 2019 (Your local time)
Israel
 Ramat Shlomo, Jerusalem
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
The auction has ended

LOT 46:

מכתב רגיש מאוד!! בחתימת גדול המקובלים בדור האחרון רבי מרדכי שרעבי זצ"ל

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 600
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב משפחתי רגיש  הקשור לאחד מגדולי המקובלים החיים עמנו לאורך ימים בחתימת המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי זצ"ל (תרס"ח-תשמ"ד | 1983-1908)
הצדיק רבי מרדכי שערבי  היה מגדולי המקובלים בדור האחרון, ייסד את ישיבת המקובלים "נהר שלום", על שם רבי שלום שרעבי. התפרסם כאיש קדוש ובעל מופתים. רבים השכימו לביתו שהיה פתוח לרווחה לכל מבקש עצה וברכה. את הכספים שקיבל מציבור המבקרים הקדיש להחזקת הישיבה ובעיקר לתמיכה בנצרכים כאשר הוא עצמו הקפיד שלא ליהנות מכספים אלה וחי בפשטות ובצניעות רבה. העמיד תלמידים הרבה בהם נמנים הרב מאיר יהודא גץ זצ"ל (רב הכותל) הרב ציון ברכה. הרב שלום שמואלי ובנו הרב בניהו שמואלי שממלא את מקומו בראשות ישיבת נהר שלום. גדולתו בקבלה הייתה לשם דבר, וגדולי המקובלים היו פונים ומציעים לפניו את ספקותיהם על מנת שיפתור להם אותם, בהם ראש ישיבת בית א-ל הרב עובדיה הדאיה ועוד. רבבות השתתפו בהלוויתו ונטמן בהר המנוחות


catalog
  Previous item
Next item