Auction 3
Jan 28, 2019 (Your local time)
Israel
 Ramat Shlomo, Jerusalem
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
The auction has ended

LOT 51:

2 עמודים קמיעות ,שמות ,וקבלה בכתי"ק של הצדיק הקדוש רב יצחק כדורי זצ"ל

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $130
Start price:
$ 120
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

דף כתוב משני צדיו קמיעות ,שמות ,וקבלה מצב טוב מאוד
הגאון המקובל רבי יצחק כדורי – גאון עצום בנגלה ובנסתר ו"זקן המקובלים". נודע בקדושתו ובצדקותו וכבעל מופתים. נולד בסוף שנות התר"ן בעיראק. בילדותו ראה והכיר את ה"בן איש חי". קיבל תורה וקבלה מחכמי עיראק ומחכמי ירושלים, שאליה עלה בשנת תרפ"ב. בשנותיו הראשונות בירושלים התפרנס מכריכת ספרים. למד בישיבות "בית אל" ו"פורת יוסף" בעיר העתיקה. עם השנים התפרסמה חכמתו בחכמת הסוד, ורבים עלו לביתו לקבל את ברכתו ועצותיו ולקבל קמעות. נפטר בשיבה טובה בגיל למעלה ממאה בשנת תשס", ובהלווייתו השתתפו רבבות עם ישראל.


catalog
  Previous item
Next item