Auction 5
Feb 4, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

and rare seforim, Slavita and Zitamir seforim, Chassidus seforim, Chabad articles, Litta Gedoilim, stamps, signatures, handwritten letters, newspapers from those era's, children's books, Zionist artifacts, facsimilia of Seforim and Handwritten documents.


Please note that from sale number 5, the commission will be 23% and there will be no credit card fee.


                        Here are some important messages in regards to our sales.

The auction has ended

LOT 13:

 Kabala. First edition. Impressive gilded title page. "tehilim edut beyehosef" Jerusalem 1926.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

ספר תהלים עם פרוש "עדות ביהוסף" מהמקובל רבי יוסף מלמד גרג'י. יסודתו על הררי קדש רמזים נחמדים בענייני תפלה ותשובה וצדקה ושמות הקדושים הרמוזים בראשי תיבות וסופי תבות, עם תיקון שובבים. "מהדורה ראשונה". ירושלים, תרפ"ו[1926], בדפוס הר"ש צוקרמן, 6, 201 , 1 ד'; שער מוזהב מרשים. 

כריכה מקורית מנותקת, דפים ראשונים מנותקים, באופן כללי מצב טוב מאוד.

רבי יוסף גרג'י נולד לאביו רבי מתתיה גרג'י בתרכ"ט (1869) בהראת שבאפגניסטן. את רוב תורתו למד מפי אביו חכם מתתיה, שהיה רבם של יהודי הראת. היה בקי בנגלה ובנסתר, ידע את חכמת הדרשנות, היה מוהל, שוחט וחזן אבל לפרנסתו, עסק במסחר, ועשה חיל. בשנת התרס"ג (1903) ביקש לעלות לארץ ישראל. בדרכו עבר בעיר מרב שבבוכרה, שם הייתה קהילה יהודית גדולה. מנהיגיה הפצירו בו להיות להם רב העיר. הוא נאות, ושמש רבם במשך שבע שנים. בשנת תרע"א (1911), כשלוש שנים לאחר עליית אביו לארץ ישראל, עלה גם חכם יוסף גרג'י לארץ ישראל. ולאחר שחונן את עפרה וביקר את צדיקיה הקבורים בה, השתקע כרבים מבני משפחתו וקהילתו בשכונת הבוכרים בירושלים. גם בארץ המשיך במלאכת המילה, והיה מרחיק למקומות שונים כדי לזכות במצווה יקרה זו. כשהיה מבחין, שמשפחת הרך הנימול, ענייה, היה מעניק להם בסתר סכום כסף כפי יכולתו. בנוסף היה דורש ברבים, והיה מלמד תינוקות של בית רבן, בעיקר מבני קהילות פרס, בוכרה ואפגניסטן. בערב שבת, ביום ו' כסלו תרצ"ז (1937), לאחר שטבל במקווה והתפלל תפילת שחרית, הגיע לתלמוד התורה בו לימד. תוך כדי זמרת תלמידיו בפסוקי התורה, הניח ראשו על מעמד הספרים, ועלתה נשמתו לבורא עולם. ספרו היחיד הוא 'עדות ביהוסף' - פרושים ודרשות על ספר תהילים, שכה חיבב. הספר יצא לאור עולם בירושלים, בשנת תרפ"ו (1926). על שמו הוקם בית המדרש 'תפארת יוסף' בשכונת הבוכרים בירושלים.


catalog
  Previous item
Next item