Auction 9 Part 1
Feb 3, 2019 (Your local time)
Israel
 Yehuda ha-Nasi St 22, Jerusalem
The auction has ended

LOT 2:

חידושי הלכות למהר"ם שיף – תחריט מרשים, יחיד מסוגו, של סיפורו של רבה בר בר חנה – תצ"ז [1737]

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 300
Estimated price:
$500 - $700
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags:

ספר חדושי הלכות, על הש"ס מאת המהר"ם שיף. שני חלקים כרוכים יחד:
א. חלק ראשון, עם דרושים, מאת המהר"ם שיף. באד הומבורג, [תצ"ז 1737];
ב. ספר חדושי הלכות על הש"ס, חלק שני, מאת המהר"ם שיף. באד הומבורג, [תק"א 1741].
הציור שבראש השער מתאר בין השאר את סיפורו של רבה בר בר חנה אודות הספנים שירדו מאנייתם ובישלו על גבו של דג. תופעה יוצאת דופן בספרות התורנית, בה מצויר (בפירוט כה רב ומרשים) סיפור של חז"ל!
סיבת הדבר, היא שלפי המהר"ם שיף אגדה זו מבטאת את מהות לימוד התורה.
גם מתקשר הדבר לשמו של המחבר: "שיף", פירושו: "אניה". כך כותב נכד המחבר (בהקדמתו לספר שלפנינו): "כמהור"ר מאיר שיף... מקברנתא (=קברניט) דספינה ההולכת בים הגדול ים התלמוד...". "זה הספר של הגאון מהר"ם שיף, היתה כאניה בלב ים התלמוד, להוציא יקר ממעמקי מים, מיא דעמיקי, עמוק עמוק מי ימצאנו". וכן בהסכמת רבי אריה ליב קצנלבויגן אב"ד בריסק (במהדורת פאריצק תק"ע): כבוד הרב הגאון הגדול... ספינ"ה שהיא טהורה, הוא המנוח הגאון החסיד זצ"ל המהר"ם שי"ף...".
פורמט גדול.
חתימות בדף השער של החלק הראשון: חתימה רבנית מובהקת: "זאב וואלף", וחתימה: "צהירש מ---?", וחתימות ורישומים רבים בדף הפורזץ הקדמי.
מצב טוב. כתמי רטיבות במעט דפים.

catalog
  Previous item
Next item