Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.
Tuesday, 26.2.19 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
The auction has ended

LOT 33:

עותק נהדר ושמור במיוחד! תנ"ך הראשון שנדפס והוגה ע"י מנשה בן ישראל באמשטרדם – נדיר ביותר! שצ"א(1630).

Sold for: $1,400
Start price:
$ 1,000
Estimated price:
$1,400 - $1,600
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
26/02/2019 at kadmon auctions

חמשה חומשי תורה, פרשיותיו פתוחות וסתומות ע"פ הרמב"ם ז"ל ומדוייק בחסירות ויתרות להעתק ס"ת עם לוח בסופו מועיל לסופרים-[לוח זה לבסוף לא נדפס ראה להלן התנצלות בקולופון]. ונביאים ראשונים ואחרונים וכתובים. נדפס בבית מנשה בן יוסף בן ישראל זצ"ל והוגה בעיון נמרץ על ידו. שנת ישמחו השמים –[ראה להלן]. AMSTELODAMI SUMPTIBUS HENRICI LAVRENTII 1630
מעניין שפרט השנה "ישמחו השמים" גם אם נכלול את התיבה "שנת" לא מתאימה לשנת ההוצאה 1630 המופיעה בשער התנ"ך ולשנת שצ"א המופיעה במפורש בקולופון!!
ראה בוינוגרד/רוזנפלד מס' 31236 שיש שינוים בשערים [חלקם בעברית ומשניהם בלועזית כמו זה שלפנינו]. בחלק מההוצאות/העתקים.
תנ"ך מוגה במיוחד שהוגה ונדפס על ידי מנשה בן ישראל. התנ"ך נדפס בשני טורים וללא פירושים. בשונה מהמהדורות המקובלות. 2. שערים נוספים: 1. לנביאים ראשונים. 2. לנביאים אחרונים. [לכתובים אין שער נפרד]. תריב עמ', 16 ס"מ. מנשה בן ישראל לא היה רק המדפיס אלא גם הגיה את הספר ודאג לדיוק נוסח המקרא, ראה בשער ובקולופון.
בקולופון כתוב: ותשלם המלאכה המפוארה בבית מנשה בן ישראל יום ה' לחדש אדר שנת שצ"א לפ"ק והוגה על ידו בחשק האהבה כיד ה' הטובה עליו לא חסר כל בה המלא והחסיר סתומות ופתוחות ואותיות גדולות... ולפי שקצר המצע מהשתרע יכלה הנייר והמה לא יכלו לא שמנו לוח הפרשיות סתומות ופתוחות והקורא יוכל לראותם במקומם...".
נדיר במיוחד. מהדורה חשובה ומבוקשת של התנ"ך. שער עם מסגרת ארכיטקטונית. כנראה שלפנינו התנ"ך העברי הראשון שנדפס בידי מנשה בן-ישראל באמשטרדם במאה ה-17, עותק נאה במיוחד של התנ"ך ואשר נחשב לאחד התנ"כים הבודדים שנדפסו בידי יהודי באותה תקופה. מהספרים הראשונים שהדפיס מנשה בן ישראל.
כריכת עור חדשה מהודרת. שער הספר משוקם בשולים בצורה מקצועית ויפה ללא היכר. הדפים נדפסו על נייר בהיר, עבה ואיכותי. עותק נהדר ושמור במיוחד. כתם וכיתובים בשער. מצב מעולה ומצוין ביותר.
רבי מנשה בן ישראל (1657-1604). רב דרשן מדפיס ומחבר, אבותיו עזבו את ליסבון בגלל רדיפות האינקוויזיציה, הגיעו להולנד והתיישבו באמשטרדם. מנעוריו עסק בתורה ועסק בצרכי ישראל. היה רב קהילת אמשטרדם ומייסד הדפוס העברי הראשון בעיר. לימים הפכה אמשטרדם לאחד ממרכזי הוצאת הספרים החשובים בקהילות ישראל בגולה. רבי מנשה בן ישראל שלט בעשר שפות ואף פרסם חלק מחיבוריו, בחמש מהן (עברית, לטינית, פורטוגזית, ספרדית ואנגלית). שליטתו בשפות רבות סייעה לו במאמציו המדיניים אצל מנהיגי אומות העולם למען יהודי הולנד, אנגליה ושבדיה. התפרסם מאוד בזכות עבודתו הגדולה להשבת צאצאי האנוסים ליהדות.
רבי מנשה כתב ספרים רבים ברומית ובספרדית על ענייני הדת. "מקוה ישראל" - חקירות על מקום המצאות עשרת השבטים וענייני גאולה. "נשמת חיים", חקירות עיוניות על הנשמה. "תשועת ישראל" ביטול כל העלילות ותואנות שווא וכזב שהעלילו על ישראל לפני שרי המועצה באנגליה. "פירוש מלות זרות" בכל המשניות בהוצאת המשניות מבית דפוסו (1646).