Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.
Tuesday, 26.2.19 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
The auction has ended

LOT 13:

גנזך חכמי איטליה וצפון אפריקה! אוסף מרשים ומיוחד של אחד עשרה מכתבי תורה וחתימות רבנים משנות הת"ק, חלקם לא באו באור ...

Start price:
$ 3,000
Estimated price:
$6,000 - $7,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
26/02/2019 at kadmon auctions

גנזך חכמי איטליה וצפון אפריקה! אוסף מרשים ומיוחד של אחד עשרה מכתבי תורה וחתימות רבנים משנות הת"ק, חלקם לא באו באור הדפוס.

1. תשובה הלכתית ארוכה בכתב יד וחתימת רבי מנחם עזריה מאיר קאסטילנובו בעל "מסגרת השולחן" שנשלחה אל חברו החכם הנודע רבי חננאל חי ניפי מתאריך ה' אב תקע"ח (1818). 
כתב היד מתפרס על שניים וחצי עמודים שבעים ושש שורות בכתב ידו ובסופם חתימתו "מנחם עזריה מאיר קאסטילנובו ס"ט".
בצדו החיצוני של הדף כתובת הממוען באיטלקית כולל תוספת בעברית. חותמת הדואר כולל שרידי חותמת שעווה אדומה. 36.5X28.5 ס"מ.
מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. חוסרים מזעריים בשוליים ללא פגיעה בטקסט.
הגאון רבי מנחם עזריה מאיר קאסטילנובו זצ"ל (תקל"ב-תר"ז) בעל 'מסגרת השולחן'. נולד בסיינה שבאיטליה. עבר לליוורנו והיה סופר בבית הגביר יהושע ריקנטי, כיהן כרב בסיינה, פאדובה, ולאחר מכן כראש ישיבה בליוורנו, בשנת תקפ"ד. חיבר גם את הספר "עמק המלך", אשר נדפס לאחר פטירתו, ובהקדמתו שנכתבה על ידי בנו, הובאו תולדות חייו. בין היתר נכתב שם: "ויקראוהו לפאדובה יע"א למורה צדק... וישכון מנחם שם בטח בדד הרבה שנים, ושם הוציא לפועל מחשבתו הטובה לשום בספר דברים יקרים אשר מצא ברוח בינתו ושם כתב רוב ספריו ובפרט רוב תשובותיו אשר מדפיסים אנחנו אלה פה היום...". בצוואתו, שנדפסה שם, כתב בין היתר: "יציבו על הקבר ציון ומצבה, ויכתבו עליה בכתב דק דוקא שלושה שמותיי, וישיש, בלתי שום חרוז תוארים ותפארת".
רבי חננאל ניפי. ב"ר שמואל מתתיה. רבותיו: ר' משה כהן, ר' שלמה לאמפרונטי. מתלמידיו: ר' שמואל יצחק פינצי. נולד בשנת ה'תק"ך באיטליה. מילדותו שקד יומם ולילה על לימוד התורה, בשנת ה'תקמ"ד למד בישיבת ר' יעקב משה עייאש בעיר פררה (איטליה). התפרסם כבקי בתלמוד, פוסקים ובתורת הנסתר ובשנת ה'תקס"ו נסע לפריז (צרפת) בשליחות אנשי קהילתו. בשנת ה'תקע"א מונה לדיין בעיר פררה, התפרסם כדרשן מופלא ובענוותנותו כאשר הזכיר במכתביו את אחד הצדיקים נהג להוסיף את המילים 'אחר נשיקת כפות רגליו הקדושים ושאלת אלף מחילות ממנו'. בשנת ה'תקע"ג תיקן יחד עם ר' יוסף דוד בסאנו את סדר ההקפות ליום שמחת תורה. בחודש אלול ה'תקפ"ב התיישב בעיר צ'נטו (איטליה) יחד עם נכדו וחתנו (אברהם מיכאל קראפאניטי) וכיהן כרב הקהילה עד שבשנת ה'תקצ"ו השיב את נשמתו ליוצרה. מספריו: ספרו המפורסם "זכר צדיקים לברכה" על תולדות חכמי איטליאה
2. פסק דין ארוך בחתימת "גאון תוניס" רבי עוזיאל אלחאייך בעל "משכנות הרועים" וחברו רבי יעקב ב"ר אליהו הכהן. ובסופו חתימותיהם.
עשרים ושמונה שורות. מצב טוב\בינוני. כתמים וסימני רטיבות. טשטוש בכמה מילים בודדות בטקסט. סימני קיפול.
מידות הדף: 19X30 ס"מ. פסק הדין 19X15.5 ס"מ.
רבי עוזיאל בר מרדכי אלחאייך זצ"ל (המכונה רבי גזייל) מגדול דייני תוניס במאה ה-18/19 היה גדול ועצום בתורה. למד אצל אביו רבי מרדכי זצ"ל ואצל רבי דוד נג'אר זצ"ל ואצל רבי נתן בורג'ל (הראשון) זצ"ל (שלושת אלה מתלמידיו של רבי אברהם טייב זצ"ל באבא סידי). רבי עוזיאל חיבר שני ספרים ידועים ומפורסמים. האחד "משכנות הרועים" –ליוורנו תר"כ-1860, הספר השני הוא "חיים וחסד"- לדוורנו תרכ"ה-1865. הספר "משכנות הרועים" ידוע ומקובל מאוד בתוניסיה בפרט ובצפון אפריקה בכלל, הספר הוא אחד משלושת הספרים שעליהם מתבססים כל חכמי תוניס וצפון אפריקה בפסקי הלכה. נפטר בשנת תק"פ-1820 (בערך).
רבי יעקב ב"ר אליהו הכהן.
3. מכתב בן שלושה עמודים גדולים משנת "טו"ב למד"ו" תקע"ו (1816) בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי יוסף אליהו פסה מגדולי רבני איטליה. שלושה עמודים גדולים בכתב יד ספרדי. בין הנידונים המעניינים תינוק שנולד עם שני עורלות אם ניתן למולו בשבת. בסוף העמוד הראשון חתימת ידו של הרב 'עבדו המוכן לשרתו הק' (הקטן) יוסף אליהו פסה ס"ט'.
לא נדפס מעולם !!
מכתב מתפרס על שלושה עמודים גדולים. כמאה שורות! בכתב ידו של הרב. שש השורות הראשונות בכתב יד איטלקי. בחלק הראשון של המכתב סימון קטן ובצדו תוספת הגהה בכתב ידו.
מאחורי המכתב ניתן לראות את חותמת הדואר "מודינא" כולל הטבעת שעווה מקורית.
מידות: 38X24.5 ס"מ.
מצב טוב\טוב מאוד. סימני קיפול וכתמים. קרע עם חיסרון בשולי הנייר ללא פגיעה בטקסט.
רבי יוסף אליהו פסה. מגדולי חכמי איטליה תלמיד מובהק של הגאון הנודע רבי ישמעאל הכהן בעל שו"ת "זרע אמת" אב"ד וראש ישיבת מודינא. רבי יוסף אליהו כתב את ההקדמה לחלק האחרון לשו"ת של רבו.
4. שלושה עמודים גדולים בכתב ידו ובחתימתו של רבי שלמה דוד מהזקנים אב"ד העיר לוגו משנת תקס"א (1801). כתב יד מרשים ונאה. בין הנושאים כתיבת זמן בשטר כתובה, תוכן חשוב ומעניין.
כמאה ועשרים שורות ובסופם חתימת הרב.
לא נדפס מעולם!
מצב טוב\בינוני. סימני קיפול וכתמים. בעמוד אחד קרעים שהודבקו עם חיסרון אותיות בודדות.
40X27.5 ס"מ.
רבי שלמה דוד מהזקנים. מגדולי רבני לוגו נפטר י' אדר תקפ"ג. ארבעים וארבע בחורים הלכו אחר מיטתו במלבושי שבת מחזיקים אבוקות בידיהם וכל בני לוגו אחריהם מלאים בדמעות שליש' (פנקס גמילות חסדים ק"ק לוגו).
5. מכתב שלם בכתב ידו ובחתימתו של החכם המופלא רבי מ. א. חיים סיניגאליא תחילת המכתב העתקה של מכתב שקיבל מידידו רבי חננאל חי ניפי "הרב ח"ן" רבה של צ'אנטו ומה שהשיבו. בהמשך מוסיף הרב חידושי תורה.
לא נדפס מעולם.
מצב טוב. סימני קיפול. קצוות מעט מרופטות.
29X20 ס"מ.
רבי מ. א. חיים סיניגאליא
6. פסק דין משנת תקצ"ו בכתיבתם וחתימתם של "חכמי טיטואן" החכם המערבי השלם רבי אברהם אנהורי והחכם השלם רבי שמואל נהון
כתה היד שלפנינו נכתב על ידי רבי אברהם אנהורי. כשלושים שורות ובסופם חתימת הרבנים.
מצב טוב מאוד. סימני קיפול.
מידות הדף 31X 21.5 ס"מ. פסק הדין 21.5 ס"מX 15.5 ס"מ.
רבי אברהם אנהורי. נולד במרוקו ואח"כ ראש בית הדין לקהילת הספרדים בצפת, נתן הסכמה לספר פאת השלחן. רבו של הגאון רבי חיים אברהם אדאדי בעל 'ויקרא אברהם' שעלה מטריפולי לצפת. נפטר ברעש שהיה בצפת בשנת תקצ"ז. מצבתו נתגלתה בירכתי המערה הידועה כיום בשם מערת סתהון ושבבו.
רבי שמואל נהון.
7. מכתב בכתב ידו וחתימתו של החכם השלם רבי שמואל יצחק פינצי מפירארה שנשלח בחודש אדר בשנת תקצ"ט בנושא פתוחות וסתומות בספר תורה.
עמוד אחד. שבע עשרה שורות בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב. מעט כתמים וסימני קיפול. חור בחלק הריק של הדף שנוצר בעת פתיחת חותמת השעווה.
מידות הדף: 25X18.5 ס"מ.
רבי שמואל יצחק פינצי מפירארה. נודע כאחד מחכמי איטליה צאצא למשפחת הרבנים האיטלקית "פינצי" משפחת רבנים ידועה בארץ המגף. רבי שמואל יצחק היה תלמיד הגאון רבי חננאל חי ניפי וחתנו של החכם השלם רבי יעקב חי מריקאנאטי.
8. מכתב כתב יד, איטליה ג' אב תקע"ג (1813) בעניין תגלחת בימי אב.
המכתב נפתח בשלושה שורות באיטלקית ובהמשך בעברית כתב חצי קולמוס. ומסתיים בשמונה שורות באיטלקית ובסופם חתימה. שלושים ושניים שורות. חתימה לא מזוהה "מנחם" ...
מצב בינוני\גרוע. כתמים קרעים סימני קיפול וחוסר בטקסט.
9. מכתב משנת תקצ"ב (1832) בכתב יד ובחתימת רבי שלמה ב"ר אליהו ניסים מגדולי רבני מנטובה אל החכם האיטלקי הנודע רבי חננאל חי ניפי. המכתב עוסק בעניין פסק הלכה שקבעו רבנים מסוימים. רבי שלמה ניסים מבקש מרבי חננאל ניפי של יקבל את הפסק של אותם רבנים. הימים ימי חדירת הרפורמה לאיטליה.
עשרים ושבע שורות ובסופם חתימת הרב.
מידות הדף: 25X18 ס"מ.
מצב טוב. כתמים סימני קיפול. קרע בשוליים התחתונות מימי קבלת המכתב כתוצאה מפתיחת חותמת השעווה.
הרב שלמה נסים. היה רב בקהלות שונות באיטליה, מחבר ספר "אדרת אליהו" [ליוורנו תרט"ו] פולמוס חריף עם רבי שמואל דוד לוצאטו על ספרו 'ויכוח על חכמת הקבלה' בו מבקש הרב שלמה ניסים שלא לזוז ממסורת ישראל בענין חיבור הזוהר וחכמת הקבלה.
10. מכתב משנת תקס"ד שנשלח אל החכם השלם רבי חננאל חי ניפי מגדולי רבני איטליה חתימה רבנית לא מזוהה. המכתב עוסק בנושא פסולה הנישאת ליום הרביעי.
שני עמודים חמישים ושלוש שורות ובסופם חתימה. חמישה שורות פותחות באיטלקית וכנ"ל שישה שורות אחרונות. חתימה לא מזוהה.
מידות הדף: 38X26 ס"מ. גודל מכתב 26X 19 ס"מ.
מצב בינוני. כתמים וסימני קיפול. קרע ללא חיסרון בטקסט. קרע משנות קבלת המכתב כתוצאה מפתיחת חותמת השעווה.
11. מכתב קדום משנת תק"ד (1744) שנשלח מסאלוניקי לאי קאנדיה אל 'מעלת החכם חיים אשר אברבנאל'.
שלושים ושבע שורות. מצב גרוע. סימני טשטוש כולל קרע וחיסרון טקסט במספר שורות. מאחורה כתובת הנמען. דף בלה וישן מזוקן.