Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.
Tuesday, 26.2.19 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
The auction has ended

LOT 36:

"מגיד משרים" למרן רבי יוסף קארו – ה'בית יוסף'. אמשטרדאם תס"ח.

Sold for: $260
Start price:
$ 200
Estimated price:
$300 - $350
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
26/02/2019 at kadmon auctions

ספר "מגיד מישרים" "סודות רמים וגדולים" שנתגלו למרן ה'בית יוסף' ע"י מגיד מן השמים. אמשטרדאם, תס"ח(1708). בדפוס "הבחורים הנחמדים השותפים" – סוטו, בראנדון, דיונך. [4], נב [צ"ל עב] דף. 20 ס"מ.
ספר זה חשוב ומיוחד במינו! דברי קבלה, עתידות, והתגלויות מן השמים! הוא יומן של התגלויות "מגיד מן השמים" למרן רבי יוסף קארו, הכולל תאריכים מדויקים של ההתגלויות, העיסוק בו עסק רבי יוסף קארו לפני ההתגלות – לרוב לימוד פרקי משניות, ותוכן ההתגלויות עצמו. דברי המגיד של ר' יוסף קארו נמסרו בשפה הארמית. הרמ"ק מצטט דברים מהספר. בין דברי המגיד אנו קוראים: "ואזכך לעלות לא"י בשנה זאת, ואחר כך אזכך להישרף על קדושת שמו. ואזכך להישרף בארץ ישראל ברבים לקדש שמי בפרהסיה ותעלה לעולה על מזבחי . . ואזכך לסיים חיבורך להאיר בו עיני כל ישראל, שכל עמים חכמים ונבונים ומשכילים ישאבו מחיבורך שנקרא בית יוסף".
על כתבי היד, הדפוסים, מבנהו המקורי של החיבור, היקפו המשוער בשלמותו, ראו: מ' בניהו, יוסף בחירי, מרן רבי יוסף קארו, ירושלים: תשנ"א, עמ' שצג-תיב.
בדף השער חתימות כדלהלן:
"יהודה ליב ב"ר אהרן כ"ץ" – בכתב אשכנזי. "ליב ב"ר אהרן כ"ץ" – בכתב רש"י. ובדפי הספר עוד מס' פעמים חתימות של ר' ליב ב"ר אהרן כהן.
"גם בזה חנני אלוקים הק' יוזפא כהן". – בכתב אשכנזי מסולסל.
"שלמה דובנא". - בכתב דפוס. (אולי היה שייך ל-שלמה דובנא?, שכידוע היה אספן גדול של ספרים, ראה לקמן).
כריכה עתיקה, אולי מקורית?. נקבי עש מעטים. כתמי מים בחלק מדפי הספר. נייר עבה. מצב טוב מאד.
רבי שלמה מדובנא; (1738 –1813) היה משורר ובלשן עברי, פרשן מקרא, שותפו של משה מנדלסון בכתיבת "הביאור", היה גם אספן ספרים. בסוף ימיו התפרנס מהשאלת ספרים מאוסף הספרים הגדול שלו. ב-1814 הודפס באמסטרדם קטלוג של כל ספריו בשם "רשימה", ובו מפורטים למעלה מאלפיים ספרים מודפסים ויותר ממאה כתבי יד.
מחיר פתיחה: 200 $
הערכה: 350 – 300 $