Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.
Tuesday, 26.2.19 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
The auction has ended

LOT 15:

4 דפים ובהם רשימות וכיתובים היסטוריים בכתי"ק של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל – בצעירותו – כולל דף בכתב היד הספרדי של מרן.

Start price:
$ 1,000
Estimated price:
$1,500 - $2,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
26/02/2019 at kadmon auctions

 
4 דפים שרשם בכתב יד קדשו מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצ"ל. תוכן הדפים בהקשר לאירועים שונים בתקופה מוקדמת של שנות צעירותו של מרן. רשימות אלו לא פורסמו מעולם שופכות אור היסטורי על חייו האישים של מרן רבי עובדיה יוסף. גדולי ישראל, ואישים חשובים שעמם עמד בקשר במשך שנים רבות. אירועים משפחתיים, ספריו וישיבת "אור תורה" שהקים בצעירותו.
פירוט הדפים:
א. דף כתוב משני צדדים. צידו האחד של הדף כתוב בכתב היד הספרדי של מרן, בכתיבה זו השתמש מרן בצעירותו. בעמוד זה רשימת הכנסות והוצאת של ישיבת "אור תורה", בטור הימני "הכנסות" סכי כל תרומה בלירות ישראליות כשלצד כל סכום שמו של התורם. ברישמת התורמים אנו מוצאים את שמותיהם של תלמידיו הראשונים, עוד בתקופת בחרותו כשהחל למסור שיעורים בספר ה"בן איש חי" לעדת הפרסים בירושלים, ביניהם: מולא אבא נקי. לוי חזקיה. מנשה נקי. יהודה סעידיאן. אחים גלקרוב. נפתלי יזדי ועוד. כמו כן מוזכר תרומות מגביות שנעכרו לטובת הישיבה בישיבת "אהבה ואחוה" שבמצרים על ידי ר' עזריה כהן בתקפות כהונתו כראב"ד העיר בין השנים תש"ז-תש"י. בטור השמאלי של העמוד "הוצאות" רשימת הוצאות: "חלק בהוצאות אזכרה של רבי יעקב עדס ז"ל בביהכ"נ שאול צדקה..." רישום מאוחר יותר בכתיבה הרגילה. "קיבלתי מר' יעקב דוויק 380 ל"י היום ט"ו אב תשכ"ד לאור תורה".
את ישיבת "אור תורה" הקים מרן בגיל צעיר על מנת להעמיד מורי הוראה בישראל ולהיות להם לעזר גשמי. בשנת תשי"ד הקים מרן את הישיבה בעידודם של גדולי הדור הספרדים והאשכנזים מכל החוגים והעדות: רבי עזרא עטיא, רבי יצחק כדורי, רבי דוד יונגרייז, רבי אברהם חיים נאה, רבי משה לייב שפירא, רבי גרשון לפידות, רבי אפרים הכהן, רבי מנצור בן שמעון רבי יוסף שלוש ועוד.
בעמוד השני של הדף: כתיבה צפופה. חלוקת הספר "חזון עובדיה" פסח (כפי הנראה מהדורת תשכ"ז). רשימה הכוללת עשרות שמות של רבנים ואישים חשובים המיועדים לקבל או שקיבלו את הספר חזון עובדיה. בחלקם נכתב סכום התמורה ששילמו בעד הספר. בין שמות הרבנים אנו מוצאים את רבי בן ציון אבא שאול, רבי יהודה צדקה, רבי שמעון בעדאני, רבי שלום כהן, רבי דוד עובדיה, רבי ראובן אלבז!!, רבי רפאל כדיר צבאן, רבי ברוך חורי, רבי משה בלוי, רבי דוב רוזינטל, רבי שלום מזרחי, רבי יעקב דוויק ועוד רבים. בנוסף כתב מרן: "מר חמי 18 ספרים" "מר אבי 6 ספרים".
[1] דף. 21 \ 17 ס"מ. סימני קיפול. נקבי תיוק. בלאי שולים. התוכן כולו קריא.
ב. דף מקופל, כתוב על שני עמודים מראשית שנת תש"ך, ובו רשימה ממוספרת של קרוב ל - 200 גדולי ישראל, דיינים, רבנים, תלמידים, משפחה ומכרים המוזמנים לחגיגת הבר מצוה של רבי יעקב יוסף זצ"ל בנו הגדול של מרן. ברשימה אנו מוצאים שמות של גדולי הרבנים כמו: רבי צבי פסח פרנק, רבי אליעזר יהודה וולדינברג, רבי בן ציון אבא שאול, רבי שלום מזרחי, הרב גולדשמידט, רבי יצחק קוליץ. רבי יוסף עדס, רבי יהושע שרבאני. ועוד רבים וחשובים. בשולי הדף כתב מרן "נשלחו הזמנות לבר מצוה יעקב".
[1] דף מקופל. גודל עמוד 21.5 \ 14 ס"מ. נקבי תיוק. סימני קיפול.
ג. רשימה נוספת למשלוח הזמנות לאירוע משפחתי. ברשימה מובאים מעל 200 אישים, ביניהם גדולי ישראל ודיינים. באחד הטורים כתב מרן כותרת "לכבוד הרבנים": הרב יצחק נסים, הרב אונטרמן, רבי בצלאל ז'ולטי, רבי עובדיה הדאיה, רבי יעקב עדס, רבי אברהם שפירא, רבי מאיר ועקנין, רבי רפאל הכהן קוק, רבי שלמה גורן, הרבנים יוסף, שאול ויהושע לבית שרבאני. תחת הכותרת "ראשי וחכמי ומנהלי פורת יוסף" מובאים הרבנים: רבי יהודה צדקה, רבי עזרא עטיא, רבי מנצור בן שמעון, רבי עזרא שרים, רבי יעקב דויק, רבי משה פארדו, רבי שבתי אטון, רבי מרדכי שערבי, רבי מנחם מנשה (בעל אהבת חיים), ח' יצחק כורך (=רבי יצחק כדורי) רבי יוסף שעיו. תחת הכותרת "שרים וח"כ" השר ורהפטיג, שפירא, בורג, שטרית, מר יצחק רפאל, מנחם פרוש, ר' יצחק מאיר לוין, ועוד רבים. בכמה מקומות הערות מרן "טרם נשלח לאלה" "נשלח לכולם", "מחיפה אף אחד לא הוזמן".
[1] דף. כתוב בצפיפות משני צדדים. נקבי תיוק. סימני קיפול. קרע בפינת הדף העליונה עם חסרון.
ד. רשימת מוזמנים לחתונה, כפי הנראה בחתונת ביתו הבכורה הרבנית עדינה בר שלום בשנת תשכ"ג. בדף קטעים קצרים בדברי תורה המהוים ראשי פרקים לדרשה. בצד הימני של הרשימה כתב מרן "הזמנה כללית בשערי הישיבה ופנימיה", עם רשימת רבני ישיבת פורת יוסף. דייני חיפה, ורשימת רבנים שלצידם נכתב "(פנימיא)" רבי שמעון בעדני, רבי שלום כהן, רבי ציון כהן, רבי אליהו שרים ור' מ. מאיה. בעמוד המקביל נרשם בכותרתו "כל אלו נשלחו ע"י ח' עזרא" (כפי הנראה מדובר ברבי עזרא בר שלום – החתן) בין השורות נכתב "לכולם נמסר ע"י החתן ביום ד'". בעמוד זה רשימה של 40 רבנים חשובים, מקובלים מפורסמים וחכמי ישיבת פורת יוסף שהיו בקשרים עם רבינו.
[1] דף. 21 \ 16 ס"מ. סימני קיפול. נקבי תיוק.
מחיר פתיחה: 1,000 $
הערכה: 2,000 – 1,500 $