Auction 1
Feb 21, 2019 (Your local time)
Israel
 רחוב וגמן בני ברק
שימו לב עמלות קונה ומוכר נמוכים        
The auction has ended

LOT 22:

הדס לבשמים ומגש מכסף אירופה המאה ה19

Start price:
$ 400
Estimated price:
$600 - $700
Auction house commission: 15% More details
VAT: On commission only

 הדס לשמים ומגש בעבודת פילגרן מכסף אירופה סוף המאה ה19,

הכלי בצורת אתרוג בתחתית ההדס ידית אחיזה הבנויה כעין עלה ובראש ההדס פקק לפתיחה כדוגמת פיתם המחובר לשרשרת, בקצה השרשת דוגמת עלי,

הכל עשויי בעבודת יד עדינה וצפופה האופייני למאה הקודמת,

אורך הההדס 13 ס"מ,

מצב טוב ,