Auction 11
Thursday, 14.2.19 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
The auction has ended

LOT 12:

דף כתב יד מקורי מחיבור ה"שדי חמד" ממערכת אות המ"ם

Sold for: $100
Start price:
$ 100
Estimated price:
$150 - $250
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
14/02/2019 at kadmon auctions

דף כתב יד (עלה) מקורי מתוך האנציקלופדיה המקורית של ספר "שדי חמד" חיבור ההלכתי המקיף הגדול של פאר הדור והדרו מרנא ורבנא רבי חיים חזקיהו מדיני זצ"ל. 

הדף שלפנינו נכתב על ידי אחד מתלמידי ישיבת ה"שדי חמד". ההעמדה של פרוייקט הלכתי בסדר גודל של ספר "שדי חמד" הייתה אירוע לא פשוט, היא הקיפה את רוב חייו של רבינו ה"שדי חמד" מהיותו רב צעיר בקאסובאר ועד לשנותיו האחרונות של הרב בחברון. לרבינו ה"שדי חמד" היו חמש בנות ומכאן הקרבה הגדולה לתלמידיו. בחיבורו הסתייע רבינו בתלמידיו בחלק מן ההעתקות שנעשו לספר. תחילה היו אלו תלמידיו של הרב באי קרים ובאחרונה תלמידיו של הרב בבית רומנו בחברון בישיבת ה"שדי חמד". 

הדף שלפנינו מגלה את מה שתמיד ידענו, והיא הסדרנות המופתית של רבינו ה"שדי חמד" בחיבורו, זה לא רק החיבור עצמו גם ההכנות לחיבור היו מושקעות ברמות. כפי שניתן לחזות בבירור בשריד הפליט שלפנינו, שמדמה את צורת העימוד הסופית, מצד ימין "שדי חמד" משמאל "כללים" באמצע מערכת המ"ם.


לדף שלפנינו יש ערך חשוב. ספריית ה"שדי חמד" עלתה בלהבות בעת פרעות תרפ"ט הספרייה שהחזיקה אלפי כרכי ספרים חלקם נדירים ביותר, הספרייה ששוויה הוערך בלמעלה משבעת אלפים פרנקים עלתה בלהבות. באותה שריפה עלו בלהבות רוב חומריו הכתובים של הרב, כולל רבבות הגהות שהניח אחריו ברכה על גיליונות ספריו.


דף בכתב ספרדי מרהיב. גובה הדף 17 ס"מ. רוחב 10.5 ס"מ. מספר שסעים קטן בקצוות.