Auction 14
Mar 27, 2019
Israel

The auction has ended

LOT 120:

ספר מרבה תורה : חלק א ביאור על יו"ד הלכות רבית אשר חברתי אליהו פוסק עם הקדמה מרבה חיים

ונלוה בסופו חמש ...

Sold for: $15
Start price:
$ 15
Auction house commission: 22% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

ספר מרבה תורה : חלק א ביאור על יו"ד הלכות רבית אשר חברתי אליהו פוסק עם הקדמה מרבה חיים

ונלוה בסופו חמש שו"ת כתר מרדכי להרה"ג ר' מרדכי טרכטינברג מסטנאב משנת תקס"ו שהשיב בה' רבית שהיו בכ"י. תרס"ב , פיעטרקוב : נ' קראנעבערג, א' ראזענגארטן 

אחרי התשובות הדפיס קונטרס דברי חיים, הערות לספר כורת הברית מאת ר' חיים לערמאן. 

4, 68, 2 ד'. 


הרב משה נחום ירושלמסקי (ז' באדר תרט"ו, 1855 - כ"ט בסיוון תרע"ו, 1916) היה פוסק הלכה, שנודע בתשובותיו הרבות.  נולד בברשד. בנו של ר' בנימין מטומשפול. משפחתו התייחסה למהר"ם מרוטנבורג ולרבי השיל מקראקא.  היה בעל כישרון נפלא וזיכרון עצום, ולמד בכוחות עצמו ורכש ידע רב בכל תחומי הספרות התורנית, ואף התכתב עם רבנים מפורסמים. בשנת תר"מ, בהיותו בן 25, החל לכהן ברבנות קאמינקא. בשנת תרנ"ח עבר לפולין והחל לכהן ברבנות העיר אוסטרולנקה שבפלך לומז'ה, וקיבל יותר משישים מכתבי ברכה מכל קצוות תבל[1]. בשנת תרס"ב נקרא לכהן כרבה של העיר קילץ בה הייתה קהילה יהודית גדולה ומכובדת. הקהילה הייתה מורכבת מעדות וזרמים רבים, אך הוא הצליח לקנות את לבם של כל בני העיר. ופעל לתיקון גדרי הדת ותיקן תקנות לקהילה. לצד רבנותו ועיסוקו בכתיבה תורנית, היה פעיל בענייני ציבור, ונותרו ממנו אלפי מכתבים לקהילות יהודיות ברחבי רוסיה, ליטא, גליציה ופולין. 

היה חסידו של רבי דוד מטולנא ואחריו של נכדו רבי מנחם נחום מטולנא.  נפטר בחורול. 
היה מחבר פורה וחיבר מספר ספרים:  לשד השמן - על הרמב"ם, וורשא תרמ"א 
מנחת משה - שו"ת על סדר השולחן ערוך, תרמ"ב
ברכת משה - שו"ת ופסקים וחידושים על מסכת שבת והלכות שחיטה ובדיקה, לבוב תרמ"ו
באר משה - קבוצת קונטרסים בכמה ענייני הלכה בהם נושאים הלכתיים שלא עסקו בהם רבות. חלק מהקונטרסים כולל משא ומתן עם חכמי התורה בשאלות של הלכה. תרס"א.