Auction 9
May 14, 2019 (Your local time)
Israel
 Klil, Western Galilee
The auction has ended

LOT 17:

יכין - קלסר דו"חות - שנות ה-30.

Start price:
$ 80
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
tags:

קלסר ובו דו"חות כספיים של חברת "יכין" בין השנים 1927-1941. סה"כ 12 דוחות. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב, לחלקם כתמי חלודה. חורי תיוק.

חברת יכין הוקמה על ידי ההסתדרות כתגובה למשבר אבטלה ששרר בארץ ישראל ב-1927, תוך ביסוס עבודה עברית במושבות ואספקת תנאי עבודה נאותים לפועלים.
החברה נטעה פרדסים והכשירה פועלים חקלאיים בארץ ובחו"ל (באמצעות תנועת החלוץ) לעבודה ולהתיישבות. החברה אירגנה בקבלנות את הקטיף והאריזה של הפרי וסייעה לייצוא פרי ההדר מארץ ישראל. יכין הקימה משרדי תעסוקה במושבות שניווטו פועלים למפעליה.