Auction 8
Jun 30, 2019
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
המכירה תתקיים במשרדינו רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק ביום ראשון כ"ז סיון 30/6/19 בשעה 19:00 בערב.
The auction has ended

LOT 26:

 "first edition". Arvey nachal part 2 by harav hakadosh rabbi David shlomo from sarka. {sadilikov 1825-6}.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $260
Start price:
$ 200
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

 "first edition". Arvey nachal part 2 by harav hakadosh rabbi David shlomo from sarka. {sadilikov 1825-6}.
ספר "ערבי נחל", חלק שני. חיבור על התורה בדרך החסידות מאת הרה"ק  רבי דוד שלמה [איבשיץ]. [סדילקוב, תקפ"ה-תקפ"ו]. "מהדורה ראשונה". 1, מ"ג – קס"ח ד';
מהדורה ראשונה של הספר ערבי נחל מספרי היסוד בחסידות.

המהדורה הראשונה שלפנינו נדפסה ללא ציון מקום ושנת דפוס, וכפי המקובל היא נדפסה בסדילקוב בשנים תקפ"ה-תקפ"ו.

כריכה ישנה פגועה, נייר לבן טוב, מעט פגיעות בדפים ראשונים בפינה השמאלית למטה כולל מעט פגיעות בטקסט, נזקי עש כולל בטקס בעיקר בתחילת וסוף הספר, כתמים,
מצב בינוני – טוב.

הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע. היה מגדולי הרבנים והצדיקים בדורו. כיהן ברבנות בקהילות שונות בגאליציה, לאחמ"כ עבר לבסרביה וכיהן כרבה של סורקה, פתח בה ישיבה והרביץ תורה לתלמידים, ועל שמה התפרסם. הסתופף בצל חבורת תלמידי רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ואצל רבי זאב וולף מטשרנאסטאה. רבו המובהק הוא רבי משולם פייבוש הלר מז'אבריז, בעל ס' "יושר דברי אמת". לבד מרבותיו אף בא בדברים עם גדולי החסידות רבי יעקב שמשון משיפיטובקה, רבי ברוך ממז'יבוז', רבי לוי יצחק מברדיטשב, רבי אברהם יהושע השל מאפטא, רבי אריה ליב מוולטשיסק ורבי חיים מצ'רנוביץ, שהעריכוהו והסכימו על ספריו. עלה לארץ ישראל בשנת תקס"ח והתיישב בעיר צפת והשיל מעליו את אדרת הרבנות והשררה, נפטר בשנת תקע"ד, חיבר ספרים בהלכה, דרוש וחסידות שזכו לפרסום. בהם 'לבושי שרד' על השו"ע -הספר נתקבל בקרב גדולי ההוראה, עד שהיו רבים שנמנעו להסמיך להוראה תלמידים שלא היו בקיאים גם בספר 'לבושי שרד'. וספרנו 'ערבי נחל' עה"ת, הספר מושתת על יסודות החסידות שחידש הבעש"ט הק' זי"ע שדבריו ודברי תלמידיו מצוטטים בספר רבות. הספר בנוי בדרושים ארוכים על סדר פרשיות התורה. מבנה הדרושים כמעט אחיד. בפתיחה מוצגים קושיות בהבנת המקראות, לאחריהם באים הקדמות המיוסדות על יסודי פנימיות התורה מתורת החסידות שלובים באמרי חז"ל ומדרשים, בהמשך מובאים דברי מוסר רשפי אש המעוררים כל לב, ולאחר הצעת ההקדמות והלקחים, מיושבים על פי הם כל הקושיות שהובאו בפתיחה.


catalog
  Previous item
Next item