מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 46:

תגלית היסטורית ! חיבור על הש"ס – אוטוגרף הגאון רבי יחיאל הלפרין בעל "סדר הדורות" – לא נדפס – סוף שנות הת'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 10,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


כתב יד, חיבור שלא נדפס, חידושים על סוגיות הש"ס, בעיקר בסוגיות מסכתות זבחים-מנחות. כתיבת יד קדשו של הגאון הגדול והנורא רבי יחיאל הלפרין אב"ד וראש ישיבת מינסק בעל "סדר הדורות". אוטוגרף. אמצע המאה ה – 18.


נכד המהרש"ל - בדף ג\1 כותב רבינו המחבר, "וראיתי לעמוד על כוונת הגאון מהרש"ל בהיות שאני מזרעו של הגאון מהרש"ל והספר חכמת שלמה לא היה חיבור בפני עצמו רק היה כתוב בגליון על הגמרות כאשר ראיתי בעיני שהי' עדיין תחת ידי שני כרכים סנהדרין ובבא בתרא וגיטין קדושין סוטה דפוס וונציה וככתוב בצידו כתיבת היד הגאון מהרש"ל ונשרף בעונתי בק"ק קזארנרך עם כל הספרים שלי..."

בנו המופלא רבי משה - לאורך הספר רבינו המחבר מזכיר חידושים מאת בנו "המופלא" רבי משה. בדף ו\2 "ובדרך אחר תירץ בני המופלא בבחרותו בשנת תצ"ה בדרשה על החתונה שלו", בדף יד\2 "ובני הרבני המופלא מ' [משה] נ"ר אמר שרש"י אזיל...", "מה שדרש בני מופלא בשנת תצ"ח לפ"ק", "ובני המופלא נ"רו תירץ". "ואמר בני הרבני מוהר"ר משה נר"ו" . בדף י\2 "והקשה נכדי המופלא החתן מוהר"ר ישראל איסרל נ"י".

רבינו מזכיר שמועות מרבני דורו: בדף טו "ושמעתי מפי החכם השלם הרבני מ' חיים מאפטא שלמד בפראג". "והקשה הרבני מ' יעקב קראקוור מאמשטרדם בהיותי שם בשנת תפ"ח והובא בספר בית יהודא שנדפס ע"י ר' ליב מגולאגי...", "וראיתי בקושטנטינא בבית הרב ר' חיים קמחי (ת"כ-תצ"ב) תוספות ר"י בכתיבת יד". ואחר זה מצאתי קושיא בספר עומר מן (ברלין, תצ"ט) שחיבר ר' מנלי מלבוב בשם הגאון אב"ד דק"ק פרנקפורט והאריך". "כמדומה לי שאומרנו זה בשם הרב הדרשן ח' פלק מלבוב". בין הספרים שמזכיר בכתב יד, הם: זהר דפוס אמשטרדם. אור יקרות. זהב מקשה [אולי צ"ל מקשה זהב]. "ונראה לי לקיים גירסת הספרים שנדפסו בפ"פ דמיין". זרע יצחק ועוד – כל הספרים והמעשיות שנזכרו בכתב יד, הינם משנות הת'.

גאונות מפליאה - רבינו חורז מסוגיא לסוגיא בכל רחבי הש"ס בבקיאות מפליאה ומעוררת התפעלות רבה כאשר עיני הקורא תחזינה. הדברים מתאימים למה שכתב רבינו החיד"א בספרו שם הגדולים ח"ב ערך סדר הדורות וז"ל "סדר הדורות מהגאון מהר"ר יחיאל אב"ד דק"ק מינסק... הן הראנו את כחו בתלמוד ועוצם בקיאותו שכל רז לא אנס ליה כאשר יסתכל המעיין ושם נאמר שהיה נכד הגאון מהרש"ל... והרגיל בו יכיר גדולתו כי הבבלי והירושלמי והמדרשים כמאן דמנח בכיסתיה. והקדמתו הארוכה והנוראה ותיקוני הש"ס שאחריה וחלק התנאים והאמוראים מבהילים את הרעיון מראות נפלאות ופלאי פלאות בקיאותו" – עד כאן לשונו היוצאת דופן של רבינו החיד"א.

רבי יחיאל הלפרין (ת"כ – תק"ו בערך), בנו של רבי שלמה הלפרין. גאון מופלג בכל התורה כולה ומקובל אלקי. רבה של סוקולוב ולברטוב. מצאצאי המהרש"ל ומיוחס עד לרש"י הקדוש. כיהן בתחילה כרב בהלוסק. משנת תע"א ועד לפטירתו כיהן כרבה של מינסק, שם עמד בראשות ישיבה והעמיד תלמידי חכמים מופלגים. התפרסם בעיקר על ידי ספרו "סדר הדורות" (קאלרסרוא, תקכ"ט), שמלבד הרישומים המדויקים של סדר הדורות, התנאים והאמוראים, ראשונים ואחרונים, גם חקר המחבר, בעיון רב בתלמוד הבבלי, והציג בספר הגהות רבות על כל הש"ס, הגהות המשפיעות על לימוד הסוגיות וההשלכות ההלכתיות שלהן. הספר לרוב חביבותו בעולם ההיסטורי והלמדני כאחד, נדפס בעשרות מהדורות. בהתאם לצוואתו עברה רבנות מינסק לבנו ממלא מקומו רבי משה שהיה אב"ד דאלהינוב. רבינו חיבר ספרים נוספים: ערכי הכינויים, הגהות על סדר הש"ס שנדפסו בש"ס וילנא בדפוס האלמנה והאחים ראם. ספר הליקוטים וספר הכללים, נדפס על ידי חברת אהבת שלום, ירושלים, תשס"ו.
והעיד רבי אפרים פישל אב"ד טיקטין בהסכמתו לספר ערכי הכינויים של רבינו, "שהוא מצווה ועומד מאביו זקנו, ה"ה הרב הגאון החסיד איש אלהים המפורסם מוהר"ר יחיאל שהיה אב"ד ור"מ דק"ק מינצק, שצוה בניו ובני ביתו אחריו שיקבלו עליהם ועל זרעם, להוציא מחשבתו מחשבת הקודש מכח אל הפועל להדפיס ספריו (מתוך הקדמת רבי נפתלי משכיל לאיתן ממינסק לסדר הדורות המתוקן מהדורת ווארשה).

79 דף. 144 עמודים כתובים. 20 \ 16 ס"מ. ללא כריכה. דפים מנותקים. מצב טוב, בינוני. קרעים בפינות הדפים עם חסרון חלק קטן מהטקסט. כתמים ובלאי. קיפולים וקרעים קלים. דפים איכותים.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא