Suissia Auction House's shop

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-131010

סט 2 כרכים ספר‫ אוצר מדרשים ‬‫תרע"ה ‬ [1915]. נויארק

Price:  
$20   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission
tags: Books

סט 2 כרכים ספר‫ אוצר מדרשים ‬‫תרע"ה ‬ [1915]. נויארק

סט 2 כרכים ספר‫ אוצר מדרשים ‬: בית עקד למאתים מדרשים קטנים ואגדות ומעשיות בסדר אלפא ביתא. בו נכללו כל המדרשים שנדפסו ע"י הדרשן דר’ יעלינעק בילקוטו "בית המדרש" ששה חלקים, ומדרשים מילקוטים אחרים, עם רשימת הענינים, מפתחות, מלון של המלות הזרות, ניבים ופתגמים, ביבליוגרפיא והקדמה כללית. נאסף ונערך ע"י יהודה דוד אייזענשטיין חלק א-ב. ‬  

‬‫תרע"ה ‬ [1915]. נויארק ‬ , דפוס י"ד אייזענשטיין ‬
‬ [4], 276,XIII; [277,]4-605, [1] עמ’. 4°.
עם שער נוסף (קדם שער מצוייר באנגלית עם כותרת עברית): ‬
מצב כללי טוב,כריכות מנותקות,שדרת גב חסרה.