Suissia Auction House's shop

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-131051

השלום והאחדות - דרוהוביטש, תרע"ד-מהדורה ראשונה.

tags: Books

"קובץ מאמרי חז"ל ומספרי תקיפי גאוני וקדושי קדמאי ובתראי בדבר גודל מעלות השלום ואחדות וזכותא דישראל". מאת האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביטש זצ"ל. מהדורה ראשונה (מהדורה חדשה נדפסה בשנת תשע"ד - 100 שנה לאחר המהדורה שלפנינו).
בספר מובאים גם דברי גדולי האדמו"רים, כגון דודו, רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל, ועוד.
האדמו"ר מדרוהוביטש (תרכ"ד-תרפ"ד) נולד בסאדיגורא ונקרא על שם זקנו, הגה"ק ממוגלינצא, מגזע המגיד מקוז'ניץ ורבי אלימלך מליז'נסק. אמו היא בת האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בנו של רבי ישראל מרוז'ין. היה האדמו"ר הראשון לבית רוז'ין שפעל למען העלייה לארץ ישראל. הקים את חברת "יישוב ארץ ישראל" ועלה עם כל משפחתו ארצה בשנת תרפ"ב. כונה בפי מעריציו "היהודי הטוב". כל ימיו הטיף לאחדות ישראל, ואף כתב בנושא זה את ספרו זה, "השלום והאחדות". זו הייתה סיסמת חייו. לאחר פטירתו החל לכהן בנו, רבי אברהם יעקב שפירא, כאדמו"ר אחריו.
הראי"ה קוק הפליג במעלתו, וכתב: "ויחיד כמעט הי' הרה"צ ז"ל בין צדיקי הזמן, אשר כל חושי קדשו כולם המו כהמות ים לגליו, לאהבת זרע אמונים... כולם כאחד בעומק דעה של חסד עליון, לקרב רחוקים ולהשפיע שפע קודש גם על לבבות אטומות".
74 עמ'.מצב טוב מאד,קרע קל ללא חסרון בגב הכריכה.