Suissia Auction House's shop

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-131076

לוט 4 ספרי חסידות.


לוט 4 ספרי חסידות.

1.קובץ התמים תומכי תמימים ליובאוויטש בעריכת הרב שמואל זלמנוב חוברת שניה מקדשת לחג הגאולה י"ט כסלו ווארשא


2.ספר הדרת קדש ארבעה מטיבי לכת ואלו הם הרה"ק שלמה מקארלין,הרה"ק אורי מסטרעליסק, הרה"ק מרדכי מטשארנאביל, הרה"ק חיים מצאנז, פיעטרקוב תרפ"ה 1925.

לא מופיע בספריה הלאומית.3.ספר דבש השדה חידושים וגם סיפורים מעשיהם של צדיקים והנהגותיהם אשר אספם ולקטם הרב מו"ה דובעריש. תר"ע ,ווארשא : א' ציילינגאלד, מ' דף. 


4. זה ספר יסוד התשובה תקוני תשובה מאת כמוהר"ר אהרן יוסף הכהן בודק. תרנ"ז 1896 מונקאטש.

מצב וגודל משתנים, חתימות בעלים.