Auction 4
Feb 9, 2021
Israel
 Hazait Street 4/15 Kiryat Yearim
The auction has ended

LOT 33:

מקבץ 8 ספרים בכרך אחד. העותקים של המשגיח רבי אליהו דושניצר.

Sold for: $30
Start price:
$ 30
Auction house commission: 23% More details

מקבץ 8 ספרים בכרך אחד. העותקים של המשגיח רבי אליהו דושניצר.

מקבץ ספרים בכרך אחד. בדף הפורזץ פירוט הספרים המצויים בכרך בכתב ידו של המשגיח רבי אלי' כץ (הגאון רבי אליהו דושניצר):

1. מדרש אגדת בראשית, ווארשא תרל"ו.

2. קיצור שלחן ערוך , ווארשא תרל"ד. חתימת ר"א דושניצר ואביו.

3. מסגרת השלחן, לובלין 1880.

4. מטה אפרים, ווארשא תרמ"ב.

5. מאמר שיחת חולין של ת"ח, ווארשא תר"מ.

6. קנה אברהם, והוא ברכת אברהם מאת רבי אברהם אביש אבד"ק ליקאבי, ווארשא תרמ"ב. –

7. זכרון חיים מאת רבי חיים אבד"ק קאנמיסק תלמיד הרבי מאפטא, ווארשא תרמ"ג.

8. קובץ תבונה, מאסף ראשון בעריכת רבי ישראל זיסל דבורץ.


כריכה מנותקת חלקית. פגעי עש. מספר דפים מנותקים.

מצב: בינוני.