Auction 4
Feb 9, 2021
Israel
 Hazait Street 4/15 Kiryat Yearim
The auction has ended

LOT 114:

מקבץ ספרי מפרשים חשובים. עותק המשגיח ר"א דושניצר.

Sold for: $30
Start price:
$ 30
Auction house commission: 23% More details

מקבץ ספרי מפרשים חשובים. עותק המשגיח ר"א דושניצר.

מקבץ ספרי מפרשים חשובים על הש"ס בכרך אחד. פירוט תוכן הספרים בכתב ידו של המשגיח ר"א דושניצר:


1. ספר ראשון לציון על מסכת פסחים ותוספת ציון על מסכת ברכות מאת רבי אריה ליב בינקוביץ מביאלסטוק. וארשא, תרמ"ב. חתימות ר"א דושניצר ואביו.

2. חידושי הרמב"ן, ווארשא, תר"מ.

3. גאון צבי על מסכת בבא מציעא, ווארשא, תרמ"ג.

4. חידושי הר"ן על מסכת בבא מציעא. ווארשא, תרל"ט. 2 הגהות למדניות ו-2 תיקונים (ככל הנראה בכתב ידו של ר"א).

5. עצמות יוסף על מסכת קידושין. ווארשא, תרמ"ג.

פגם בפינת הכריכה הקדמית. עש. הדבקות נייר במספר מקומות.