Auction 25
Apr 12, 2021
Israel
 vegman st 1, Bne-Barak
למשלמים תוך שלשה ימים עמלות , low selling and commisin 10% To payers within three days 
The auction has ended

LOT 249:

ספר "דברי קהלת", פרנקפורט תרכ"ב, ר' שלמה זלמן גייגר זצ"ל


Start price:
$ 60
Auction house commission: 15% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

ספר "דברי קהלת", פרנקפורט תרכ"ב, ר' שלמה זלמן גייגר זצ"ל
דברי קהלת נדיר ביותר 
,
מנהגי התפילות בקהלת פרנקפורט דמיין.מהדורה ראשונה,
פריט נדיר! 478 עמ'.מצב טוב מאוד.
שלמה זלמן גייגר(תקנ"ח-תרל"ב )היה מחשובי קהילת פרנקפורט דמיין של
המאה התשע-עשרה ומדייניה בתולדות ישראל ותרבותה ידוע יותר אחיו
הצעיר ממנו, אברהם גייגר, מן הבולטים שבמנהיגי תנועת הרפורמה שצמחה בגרמניה במאה התשע-עשרה ובעל הדקדוק המדעי הראשון של לשון חז"ל.שלא כאחיו, דבק שלמה זלמן גייגר בכל מאודו באורתודוקסיה ויותר מזה במנהגי קהילתו לעניין זה חיבר את ספרו "דברי ק ה ֹּלת", ספר מקיף מאוד "המודיע מנהגי תפלות ק"ק פראנקפורט על המאין עליון יכוננה ושאר קהלות אשכנז ההולכות אחריה", תוך נתינת טעמים לרבים מהם הספר יצא לאור בשנת תרכ"ב במלאת לגייגר שבעים שנה, ואולם תחילת חיבורו שנים מרובות קודם לכן, בימי חורפו של המחבר, וכעדותו בדברי הפתיחה: "פתח דברַ י יעיר שסדרתי המנהגים של כל ימות השנה דבר יום ביומו מן כ"ד בסיון בשבת חקת תקע"ח עד ש"ק קרח תקע"ט"
בימים ההם, כך הוא אומר, "היו עוד אדוני אבי שהיה ש"צ ואבי אמי מ"ה אליעזר וואלוי הלוי זצ"ל שהיה ראש בית דין, על משמרותם, וראיתי דרכי המנהגים בעשותם אותם" את יום כ"ד בסיון בחר כיום פתיחת התיאור היום-יומי משום שהיה זה יום הולדתו ומשום שבאותה שנה הוא חל ביום ראשון "הראוי לראש הסדר", כלשונו.
הספר עשוי חוברות חוברות, שתים עשרה במספר, והוא בנוי בשני חלקים:
פנים והערות הפ נים, "דברי ק ה ֹּלת", הוא תיאור כל מנהג ומנהג ממנהגי הקהילה, קטן כגדול, וההערות, "מ שֶ ל י שלמה", הן ההערות "משלי", הרחבת הדברים בטעמים ונימוקים ואף בתיאור תולדות המנהגים ומה שעלה להם הערות מרחיבות אלה נכתבו במהלך השנים שחלפו בין רישום המנהגים גופם באורח יום-יומי ועד לצאת הספר לאור, וראיות לכך נמצא בספר גופו.
מצב טוב,