Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 87:

תווית "מס עם לוחם מגבית התגיסות והצלה" תש"ד .מגבית זו פעלה בישוב משנת 1942 כעזרה למשפחות המתגייסים ...


Start price:
$ 15
Buyer's Premium: 20%

תווית "מס עם לוחם מגבית התגיסות והצלה" תש"ד .מגבית זו פעלה בישוב משנת 1942 כעזרה למשפחות המתגייסים לצבא הבריטי אך הרחיבה פעולתה גם לעזרה לשרידי השואה .