Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 116:

שארית הפליטה: מכתב על דף רשמי של איגוד יהודי גליציה בגרמניה, בשטח הכיבוש האמריקאי, פדרציית יהודי פולין כותרתו ...


Start price:
$ 20
Buyer's Premium: 20%

שארית הפליטה: מכתב על דף רשמי של איגוד יהודי גליציה בגרמניה, בשטח הכיבוש האמריקאי, פדרציית יהודי פולין כותרתו באידיש ואנגלית מתאריך 8 לאוגוסט 1948 במינכן. מודפס באידיש ותוכנו בקשה לשליחה חוזרת של מכתב או מסמך כי לא התקבלה תשובה. מסתיים בברכת ישראל (בהתרגשות מהקמת מדינת ישראל) וחתום בכתב יד על ידי המזכיר וכן בחותמת עגולה באנגלית. פינה שמאלית חסרה.