Auction 16

Apr 24, 2021
Russia
 Санкт-Петербург. Новгородская, 23.

Ivan Astapov, Alexander Baturin, Boris Borsch, Vasily Vatagin, Vladimir Vetrogonsky, Felix Volosenkov, Georgy Vereisky, Anatoly Zaslavsky, Aminadav Kanevsky, Yaroslav Titov, Valentin Kurdov, Julius Klever, Alexey Laptev, Robert Lotosh, Vera Nikolayukh, Vera Matyukhlov , Yuri Neprintsev, Leon Nisenbaum, Maria Orlova-Mochalova, Gela Pisareva, Nikolai Prokopenko, Alexey Reypolsky, Nikolai Reznichenko, Nikolai Tyrsa, Yuri Medvedev, Konstantin Rudakov, Vladimir Tabanin, Zurab Tsereteli, Steinberg, Pelageya Shuriga, Benita Ustyugov.

The auction has ended

246 lots
Sort by:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
I would like to get notifications from Raskolnikov Gallery about new auctions
I approve